Θέσεις Εργασίας - Ενημερωθείτε! 
STS Franchise - Ενημερωθείτε!
Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-2282212

FACTOR GLASS – Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS)


Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού, Απολύμανσης και Προστασίας Επιφανειών

FACTOR GLASS

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

(Material Safety Data Sheet – MSDS)

Ακολουθεί πιο κάτω το κείμενο του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας του καθαριστικού υγρού FACTOR GLASS. Από το κείμενό του προκύπτει ότι δεν απαιτείται κανένα απολύτως προστατευτικό μέσο για τη χρήση του (γυαλιά, μάσκα, γάντια κ.ά.), καθώς δεν ταξινομείται σε καμία από τις κατηγορίες επικινδυνότητας (ερεθιστικό, τοξικό, καυστικό κτλ.), σε αντίθεση με όλα σχεδόν τα καθαριστικά και απολυμαντικά προϊόντα της αγοράς (ελληνικά και εισαγόμενα) που υποχρεούνται να αναφέρουν στην ετικέτα τους τους κινδύνους που υπάρχουν κατά τη χρήση τους.

Για να λάβετε το πιο κάτω κείμενο σε άμεσα εκτυπώσιμη μορφή αρχείου pdf, επικοινωνήστε μαζί μας.

Τα προϊόντα του συστήματος FACTOR είναι πολύ πιο δραστικά και αποτελεσματικά από πολλά επώνυμα καθαριστικά προϊόντα ελληνικών ή πολυεθνικών εταιρειών, παρά το γεγονός ότι είναι πολύ πιο οικολογικά από εκείνα τα προϊόντα. Οικολογικά δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη αναποτελεσματικά. Αυτήν την αντίληψη την καταρρίπτουν οριστικά τα ελληνικά προϊόντα FACTOR, για τα οποία είμαστε υπερήφανοι. Περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΪΟΝ: FACTOR GLASS

 1. ΠΡΟΪΟΝ
  Εμπορικό όνομα προϊόντος: FACTOR GLASS
  Χρήση: Υγρό καθαρισμού
 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
  Κίνδυνοι για την υγεία: Δεν ταξινομείται.
  Κίνδυνοι για το περιβάλλον: Δεν ταξινομείται.
  Φυσικοί κίνδυνοι: Δεν ταξινομείται.
  Προειδοποιητικές λέξεις: Καμία
  Εικονογράμματα κινδύνου: Κανένα
  Δηλώσεις κινδύνου: Καμία
 1. ΣΥΝΘΕΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
  Αλκαλικό υδατικό διάλυμα γενικού καθαρισμού
  Χημική Οικογένεια: Τασιενεργά
 1. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
  Δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό.
  Μάτια: Ξεπλύνετε επιμελώς τα μάτια για τουλάχιστον 15 λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά. Αν ο ερεθισμός επιμείνει, αναζητείστε ιατρική συμβουλή.
  Εισπνοή: Δεν προξενεί πρόβλημα η εισπνοή του υλικού.
  Κατάποση: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Πιείτε αρκετό νερό. Μην προκαλέσετε εμετό. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια.
 1. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
  Σημείο ανάφλεξης: Άφλεκτο
  Μέσα πυρόσβεσης: Νερό, διοξείδιο του άνθρακα, αφρός ή ξηρά χημική σκόνη.
  Ακατάλληλα μέσα πυρόσβεσης: Κανένα
  Επικίνδυνα προϊόντα καύσης: Δεν έχουν ορισθεί.
  Εξοπλισμός πυροσβεστών: Κατάλληλος πυροσβεστικός ρουχισμός, αυτόνομη αναπνευστική συσκευή.
 1. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ
  Ατομική Προστασία: Κατάλληλος προστατευτικός ρουχισμός. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.
  Προστασία Περιβάλλοντος: Εμποδίστε τη διασπορά ή την είσοδο σε αυλάκια, αποχετευτικούς ή αρδευτικούς αγωγούς και ποτάμια.
  Μέθοδος Καθαρισμού: Αντλήστε το προϊόν και μεταφέρετέ το σε κατάλληλη δεξαμενή προς απόρριψη.
  Απορροφήστε τυχόν υπόλειμμα με αδρανές υλικό, τοποθετήσατε σε κατάλληλη επισημασμένη συσκευασία και απορρίψτε το σύμφωνα με τη νομοθεσία.
 1. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
  Χειρισμός: Ακολουθείτε τις συνήθεις βιομηχανικές διαδικασίες χειρισμού απορρυπαντικών. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα ρούχα.
  Αποθήκευση: Σε στεγασμένο μέρος, σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος.
 1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  Προσωπική προστασία: Φοράτε κατάλληλη ενδυμασία, ανάλογα με την περίπτωση.
  Μην καπνίζετε, μην τρώτε και μην πίνετε στους χώρους εργασίας.
 1. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
  Μορφή: Υγρό
  Χρώμα: Διαφανές
  Οσμή: Ήπια ουδέτερη οσμή σαπουνιού.
  pH: 10,2 έως 10,8
  Σημείο τήξεως / πήξεως: Δεν έχουν προσδιοριστεί.
  Σημείο Ανάφλεξης: Άφλεκτο
  Σημείο Ζέσεως: Δεν έχει προσδιοριστεί.
  Ταχύτητα εξάτμισης: Δεν έχει προσδιοριστεί.
  Διαλυτότητα στο νερό: Πλήρης
  Σχετική πυκνότητα στους 20°C: 1,12 – 1,16g/cm³
  Εκρηκτικές ιδιότητες: Καμία
  Οξειδωτικές ιδιότητες: Καμία
  Πτητικοί υδρογονάνθρακες: Κανείς.
 1. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
  Δραστικότητα: Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι αντίδρασης με άλλες ουσίες σε κανονικές συνθήκες.
  Σταθερότητα: Σταθερό υπό φυσιολογικές συνθήκες.
  Συνθήκες προς αποφυγή: Σε ανάμιξη με οξέα υπάρχει πιθανότητα έκλυσης θερμότητας και διοξειδίου του άνθρακα.
  Μη συμβατά υλικά: Ισχυρά οξέα
  Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: Σε περίπτωση θερμικής αποσύνθεσης ή φωτιάς, τοξικά οξείδια άνθρακα και αζώτου μπορεί να απελευθερωθούν.
 1. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  Μάτια: Πρόσκαιρος ερεθισμός.
  Δέρμα: Άμεση επαφή μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό σε ευαίσθητα άτομα.
  Κατάποση: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό. Μεγάλες ποσότητες μπορεί να αποβούν επικίνδυνες. Συμπτώματα: κεφαλαλγία, εμετός, αδυναμία.
 1. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  Σταθερότητα: Σταθερό υπό φυσιολογικές συνθήκες.
  Βιοδιάσπαση: Βιοαποικοδομήσιμο
  Βιοσυσσώρευση: Δε συσσωρεύεται.
  Τοξικότητα: LC/EC/IC50 > 10 mg/l.
 1. ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
  Απόρριψη Προϊόντος: Ανακυκλώστε το προϊόν, αν είναι δυνατόν. Η διάθεση των αποβλήτων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  Επικοινωνήστε με έναν σταθμό επεξεργασίας λυμάτων. Όλα τα τασιενεργά είναι βιοαποικοδομήσιμα.
  Απόρριψη Συσκευασίας: Ισχύουν τα παραπάνω.
 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
  Αριθμός UN: Δεν ταξινομείται.
  Κλάση ΙΜΟ: Δεν ταξινομείται.
 1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  Επισημάνσεις:
  P102: Μακριά από παιδιά.
  P301 + Ρ310: Σε περίπτωση κατάποσης καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή γιατρό.
  P305 + P351 + P338: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά.
  S26: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
  S46: Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα.
  S2: Μακριά από παιδιά.
 1. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
  Ημερομηνία 1ης έκδοσης φύλλου: 01/08/15
  Αναθεωρήσεις φύλλου: –

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι πιο πάνω πληροφορίες βασίζονται στη γνώση μας και στην εμπειρία μας μέχρι σήμερα και στα δελτία ασφαλείας των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών και σχετίζονται με την περιγραφή του προϊόντος από άποψη υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν μπορούν να εκληφθούν σαν εγγύηση καμίας επιμέρους ιδιότητας του προϊόντος.