Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων

Λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο το χρηματικό κόστος αλλά και τις περιβαντολλογικές συνέπειες της σπατάλης ενέργειας, αντιλαμβανόμαστε ότι η ανάγκη για εξοικονόμηση και σωστή διαχείριση της καταναλισκόμενης ενέργειας των κτιρίων και των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων είναι επιτακτική.

Έτσι, ήδη από το 2008, η Ελλάδα με τον νόμο 3661/08 εναρμονίζεται με τη σχετική Ευρωπαική Οδηγία 2002/91/ΕΚ. Ο νόμος αυτός προβλέπει μεταξύ άλλων την υποχρεωτική από 1/1/2011 ενεργειακή επιθεώρηση από ανεξάρτητους εγκεκριμένους ενεργειακούς επιθεωρητές, των κτιρίων και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων θέρμανσης και ψύξης, για την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών.

Τα ενεργειακά αυτά πιστοποιητικά κατατάσσουν την ενεργειακή απόδοση κάθε κτιρίου σε κατηγορίες και είναι απαραίτητα για κάθε πράξη αγοροπωλησίας ή ενοικίασης των ακινήτων.

Οι προβλεπόμενες κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, όπως προβλέπονται από τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τομέα (ΚΕΝΑΚ) είναι οι παρακάτω:

Κατηγορία

Όρια κατηγορίας

Όρια κατηγορίας

Α+

ΕΡ ≤ 0,33RR

T ≤ 0,33

Α

0,33RR < ΕΡ ≤ 0,5RR

0,33 <T ≤ 0,50

Β+

0,5RR < ΕΡ ≤ 0,75RR

0,50 <T ≤ 0,75

Β

0,75RR < ΕΡ ≤1,0RR

0,75 < T ≤ 1,00

Γ

1,0RR < ΕΡ ≤ 1,41RR

1,00 < T ≤ 1,41

Δ

1,41RR < ΕΡ ≤ 1,82RR

1,41 <T ≤ 1,82

Ε

1,82RR < ΕΡ ≤ 2,27RR

1,82 <T ≤ 2,27

Ζ

2,27RR < ΕΡ ≤ 2,73RR

2,27 <T ≤ 2,73

Η

2,73RR < ΕΡ

2,73 < T

Η ενεργειακή επιθεώρηση για την πιστοποίηση των κτιρίων και η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) εφαρμόζεται με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή του κτιρίου. Πρόκειται για ένα σημαντικό εργαλείο διάγνωσης της εφαρμογής της νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

Πότε γίνονται οι ενεργειακές επιθεωρήσεις και ποιους αφορούν

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα (10) χρόνια και αφορά:

  • όλα τα νέα κτίρια, συνολικής επιφάνειας πάνω από 50 τ.μ.
  • τα υφιστάμενα κτίρια που υπόκεινται σε ριζική ανακαίνιση
  • τα υφιστάμενα κτίρια επιφάνειας πάνω από 50 τ.μ. ή τμήματα αυτών όταν πωλούνται ή εκμισθώνονται
  • σε όλα τα κτίρια του δημόσιου & ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Είναι απαραίτητο για τη διαδικασία της πώλησης και μίσθωσης κτιρίων ή τμημάτων αυτών.

Η απαίτηση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στην περίπτωση αγοροπωλησίας τίθεται σε εφαρμογή έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του ΚΕΝΑΚ και στην περίπτωση ενοικίασης εννέα (9) μήνες μετά.

Διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης

Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής επιθεωρεί το κτίριο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης και κατατάσσει το κτίριο στην ανάλογη ενεργειακή κατηγορία, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη της ενεργειακής κατηγορίας Β.

Οι βασικές επιθεωρήσεις που γίνονται αφορούν:

  • Ενεργειακή επιθεώρηση κελύφους της οικοδομής
  • Ενεργειακή επιθεώρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης
  • Ενεργειακή επιθεώρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού

Εφόσον το επιθεωρούμενο κτίριο δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που δίνει ο ΚΕΝΑΚ και δεν ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά της ελάχιστης ενεργειακής κατηγορίας Β’, ο Επιθεωρητής δεν εκδίδει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου, αλλά δίνει χρόνο συμμόρφωσης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος, προκειμένου να προβεί ο υπεύθυνος στην υλοποίηση των αναγκαίων επεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης. Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής επανέρχεται για να επιθεωρήσει εκ νέου το κτίριο μετά το πέρας της προθεσμίας συμμόρφωσης, επιθεωρεί το κτίριο και εκδίδει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

Στην περίπτωση κατά την οποία το κτίριο εξακολουθεί να μην πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης του ΚΕΝΑΚ, προβλέπονται κυρώσεις, που βαρύνουν τον υπεύθυνο ιδιοκτήτη ή διαχειριστή του κτιρίου.

Η Smart Technical Solutions αναλαμβάνει με ειδικά συνεργεία και πιστοποιημένους μηχανικούς (Ενεργειακούς Επιθεωρητές), την επιθεώρηση κτιρίων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, καθώς και την έκδοση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

__________________________________________

Σχετικά αρχεία pdf:

  1. Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)
  2. Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τομέα (ΚΕΝΑΚ)
  3. Προεδρικό Διάταγμα Ενεργειακών Επιθεωρητών

__________________________________________

Άρθρο από το Κυριακάτικο Βήμα 12/11/2010:

Eνεργειακά πιστοποιητικά
Υποχρεωτικά για τα κτίρια που πωλούνται ή ενοικιάζονται

Το Βήμα - Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Αθήνα

Από τις 9 Ιανουαρίου του 2011 μπαίνει σε εφαρμογή η υποχρεωτική έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών για όλα τα κτήρια που πωλούνται ή ενοικιάζονται, αν στο μεταξύ το υπουργείο Περιβάλλοντος δεν ενδώσει στα αιτήματα φορέων της αγοράς για αναβολή.

Το ελάχιστο κόστος έκδοσης των πιστοποιητικών διαμορφώνεται από 185 ως 369 ευρώ, ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου (μονοκατοικία, διαμέρισμα, πολυκατοικία, επαγγελματικές χρήσεις) και κλιμακώνεται προς τα πάνω, ανάλογα με το εμβαδόν του κτιρίου.

Η δε αποφυγή της έκδοσής του είναι αδύνατη, καθώς από την ημερομηνία αυτή οι συμβολαιογράφοι θα πρέπει να αναγράφουν στα συμβόλαια αγοραπωλησίας τον αριθμό πρωτοκόλλου του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης και να επισυνάπτουν ένα επίσημο αντίγραφό του.

Στις μισθώσεις, αντίστοιχα, ο αριθμός πρωτοκόλλου του πιστοποιητικού πρέπει να αναφέρεται στο συμφωνητικό, ενώ η εφορία δεν θα θεωρεί τα συμβόλαια αν ο ιδιοκτήτης δεν προσκομίζει αντίγραφο του πιστοποιητικού.

Ήδη, πάντως, ακούγονται αιτήματα για αναβολή: η Ομοσπονδία Κατασκευαστών-Οικοδομικών Επιχειρήσεων Ελλάδος κατέθεσε στο υπουργείο Περιβάλλοντος αίτημα για αναβολή της υποχρέωσης έκδοσης ενεργειακών πιστοποιητικών για ένα χρόνο.

Η Ομοσπονδία αναφέρει ότι το Σώμα των Ενεργειακών Επιθεωρητών, που θα αναλάβουν την έκδοση των πιστοποιητικών, δεν έχει συσταθεί ακόμη (οι πρώτες επιθεωρήσεις θα γίνουν με προσωρινές άδειες σε μηχανικούς που εκδίδει το ΥΠΕΚΑ).

«Αυτό σημαίνει ότι καλούνται 120.000 ακίνητα του κλάδου μας, που είναι προς πώληση, να λάβουν ενεργειακό πιστοποιητικό μέχρι 9 Ιανουαρίου 2011, προκειμένου να γίνει η πιστοποίηση αυτών όπως προβλέπει ο νόμος, μέσα σε ένα διάστημα 40 ημερών εντός του οποίου συμπεριλαμβάνονται και οι εορτές των Χριστουγέννων», αναφέρουν οι κατασκευαστές.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι εντός των ημερών προγραμματίζεται ευρεία σύσκεψη στο ΥΠΕΚΑ, με εκπροσώπους και των φορέων της αγοράς, στην οποία θα τεθούν τα αιτήματα και θα ληφθούν αποφάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι το κόστος έκδοσης των πιστοποιητικών είναι:

α) Για κτίρια όλων των χρήσεων εκτός της κατοικίας:
– έως 1000 τ.μ., 2,5 ευρώ ανά τ.μ. με ελάχιστο τα 300 ευρώ.
– άνω των 1000 τ.μ., 2,5 ευρώ ανά τ.μ., για τα πρώτα 1000 τ.μ. και για τα
επόμενα 1,5 ευρώ ανά τ.μ.

β) Κατοικίες:
-Για πολυκατοικίες 1 ευρώ ανά τ.μ. με ελάχιστο τα 200 ευρώ.
-Για διαμερίσματα 2 ευρώ ανά τ.μ. με ελάχιστο τα 150 ευρώ.
-Για μονοκατοικίες 1,5 ευρώ ανά τ.μ. με ελάχιστο τα 200 ευρώ.

Μαζί με το ΦΠΑ (23 %), οι ελάχιστες χρεώσεις είναι από 185 ως 369 ευρώ και ανά τετραγωνικό από 1,23 μέχρι 3,08 ευρώ.

Η νομοθεσία καθορίζει ελάχιστες αμοιβές και για την επιθεώρηση λεβήτων και εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης. Το κόστος για θερμική ισχύ άνω των 20 κιλοβάτ και για εγκαταστάσεις ηλικίας άνω των 15 ετών, που είναι η πλειοψηφία των περιπτώσεων, διαμορφώνεται στα 221 ευρώ.

Με το ενεργειακό πιστοποιητικό θα υπολογίζεται η κατανάλωση ενέργειας, σε κιλοβατώρες ανά τετραγωνικό ανά έτος και το κτίριο θα κατατάσσεται στην αντίστοιχη ενεργειακή βαθμίδα (όπως ισχύει ήδη για τις ηλεκτρικές συσκευές που πωλούνται στο εμπόριο).

Το πιστοποιητικό θα έχει δεκαετή ισχύ, θα αναφέρει αναλυτικά την εκτιμώμενη κατανάλωση για θέρμανση, ψύξη, φωτισμό, αερισμό, κ.λπ. του κτιρίου και θα περιλαμβάνει επίσης συστάσεις για βελτίωση της ενεργειακής του απόδοσης.

Στόχος είναι να γνωρίζει ο ένοικος, ενοικιαστής ή ιδιοκτήτης, το κόστος χρήσης του κτιρίου έτσι ώστε να προτιμώνται αυτά με χαμηλή κατανάλωση και αυτό να λειτουργήσει έμμεσα ως κίνητρο για τους ιδιοκτήτες να κάνουν τις απαιτούμενες επενδύσεις για την ενεργειακή θωράκιση των κτιρίων τους.

Μοιράσου το στα social media