Αδειοδότηση Μονάδας Παραγωγής και Εμφιάλωσης
Φυσικού Μεταλλικού Νερού ή/και Αναψυκτικών

Το ακόλουθο κείμενο εστάλη από την εταιρεία μας προς μία βιομηχανία αναψυκτικών, μετά από συνάντηση που είχαμε με τους τεχνικούς υπευθύνους της, κατά την οποία συζητήσαμε μαζί τους διάφορα θέματα που σχετίζονταν με την αδειοδότηση των παραγωγικών μονάδων τους που είναι σε λειτουργία, καθώς επίσης και της μονάδας που έχει σχεδιαστεί να κατασκευαστεί προσεχώς:

Για την αδειοδότηση των μονάδων σας θα πρέπει να υποβληθούν για έγκριση στις αρμόδιες υπηρεσίες οι ακολουθοι φάκελοι και μελέτες:

1.Μελέτη Εγκατάστασης, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Τεχνική έκθεση δραστηριότητας και σχέδια με τα εξής:
  • Πρώτες και δευτερεύουσες  ύλες
  • Διαδικασία παραγωγής
  • Παραγόμενα προϊόντα
  • Περιγραφή αποβλήτων (βιομηχανικά και λύματα)
  • Βιολογικός καθαρισμός
  • Προϋπολογισμός Η/Μ εξοπλισμού και κτιρίου
  • Προσωπικό
  • Καταναλώσεις ενέργειας και νερού
 • Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη και σχέδια με τα εξής:
  • Δίκτυα ύδρευσης & αποχέτευσης
  • Συστήματα ψύξης, θέρμανσης και αερισμού
  • Φωτισμός εγκατάστασης
  • Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός για θέρμανση, κίνηση και προστασία του περιβάλλοντος
  • Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (σε περίπτωση που προβλέπεται)
  • Άδεια  ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (σε περίπτωση που προβλέπεται)
  • Ατμολέβητες (σε περίπτωση που προβλέπονται)
  • Δεξαμενές υγραερίου (σε περίπτωση που προβλέπονται)
 • Μελέτη πυρασφάλειας και πιστοποιητικό
 • Μελέτη στατικής επάρκειας κτιρίων και οικοδομική άδεια για υφιστάμενο κτίριο
 • Αρχιτεκτονικά σχέδια και στατικά, τοπογραφικά, διάγραμμα κάλυψης, κάτοψη, τομές και οικοδομική άδεια επέκτασης

2. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

 • Αφορά μόνο την περίπτωση που η μοριοδότηση της μονάδας αναψυκτικών με βάση τον πίνακα 2 είναι πάνω από 150 μόρια ή πάνω από 90 μόρια και η παραγωγή είναι πάνω από 300 τόνους τελικού προϊόντος ανά ημέρα.

3. Υδρογεωλογική μελέτη

 • Αφορά την ανόρυξη νέας γεώτρησης που θα πρέπει να πληροί τις αποστάσεις ασφαλείας του πίνακα 1, που ακολουθεί πιο κάτω.

4. Φάκελος στοιχείων προς τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και για τις δυο εγκαταστάσεις

Επιπλέον, απαιτούνται οι ακόλουθες γνωμοδοτήσεις- βεβαιώσεις:

 1. Βεβαίωση χρήσης γης από την πολεοδομία
 2. Άδεια χρήσης νερού
 3. Σύμφωνη γνώμη Διεύθυνσης Υγιεινής
 4. Πιστοποίηση πηγής ως φυσικό μεταλλικό νερό (στην περίπτωση εμφιάλωσης μεταλλικού νερού)

Η εταιρεία μας μπορεί να σας καλύψει στο σύνολο των παραπάνω μελετών και αδειοδοτήσεων μέχρι την έκδοση της άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων σας.

Πίνακας 1: Συνοπτικός πίνακας ελάχιστων αποστάσεων ασφαλείας νέας γεώτρησης

Α/Α

Περιγραφή

Ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας

Καρστικά συστήματα

Ρωγματώδη συστήματα

Κοκκώδη ελευθέρας ροής

Κοκκώδη
υπό πίεση

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

1

Κατοικίες

100 m  για εμφιάλωση νερού

30 m για αναψυκτικών

2

θερμοπηγές

500 m

3

Ατομικές γεωτρήσεις

50 m

4

Εθνική οδό

45 m

5

Σε περίπτωση Παράπλευρου οδικού δικτύου στην Ε.Ο

50 m

6

Επαρχιακή Οδό

20 m

7

Δημοτική οδό

6 m

8

Αγροτική οδό

5 m

9

Σιδηροδρ. Γραμμή

20m

10

Γειτονική ιδιοκτησία

5 m

11

Όχθη επενδυμένης αρδευτικής τάφρου

15 m

12

Όχθη ποταμού

20m

13

Όχθη φυσικής λίμνης

200 m

14

Περίμετρο κοιμητηρίου

300 m

15

ΧΥΤΑ, ΧΑΔΑ

400 m

16

Υπόγειοι αγωγοί κοινής ωφέλειας

30 m

17

ΔΕΗ μέση τάση

20 m

18

ΔΕΗ υψηλή τάση

50 m

19

Βιολογικοί και διάθεση αποβλήτων

400 m

20

Υφιστάμενη υδρευτική γεώτρηση ή εν δυνάμει πηγές ρύπανσης

600 m ανάντη και 300 m κατάντη

400 m ανάντη και 200 m κατάντη

400 m περιμετρικά

300 m

Πίνακας 2: Μοριοδότηση εγκατάστασης αναψυκτικών

Πατήστε εδώ και δείτε στη σελίδα 61 τον Πίνακα 4: Μοριοδότηση βάσει λοιπών κριτηρίων πλην μεγέθους και είδους δραστηριότητας

_____________________________________

Συμπληρωματικό μήνυμα, που εστάλη την επόμενη μέρα:

Σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας συνομιλίας, σας παραθέτουμε κατάλογο απαιτούμενων στοιχείων για την ανανέωση της άδειας και την έκδοση της ΠΠΔ.

 1. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή
 2. Πιστοποιητικό  πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
 3. Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας από την αρμόδια υπηρεσία υγείας, σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 12710/860/Φ.15/2007 (ΦΕΚ 1026Β), όπως ισχύει
 4. Βεβαίωση καταλληλότητας από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ή τις Διευθύνσεις Εμπορίου ή το Γενικό Χημείο του Κράτους ή άδεια της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής
 5. Αντίγραφο Οικοδομικής Αδείας
 6. Άδεια χρήσης νερού
Μοιράσου το στα social media