Προσφορά για την Εκπόνηση Μελετών
Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων
Δύο Οικισμών Ι.Π 2.000 Κατοίκων

Μία μελετητική και κατασκευαστική τεχνική εταιρεία ζήτησε από την εταιρεία μας τον Φεβρούαριο του 2014 να τη βοηθήσουμε στις μελέτες και αδειοδοτήσεις που απαιτούνται να γίνουν όσο το δυνατόν συντομότερα, προκειμένου να προχωρήσουν δύο έργα κατασκευής οικισμών 2.000 ατόμων το καθένα, επειδή υπάρχει ήδη μεγάλη ζήτηση για αγορά ακινήτων, κυρίως από το εξωτερικό, στους οικισμούς που θα δημιουργηθούν.

Μετά από δύο συναντήσεις, στις οποίες συζητήθηκαν αναλυτικά και εκτιμήθηκαν από τεχνική, λειτουργική και οικονομική άποψη οι διάφορες εναλλακτικές λύσεις για την κατασκευή μονάδων βιολογικού που θα μεγαλώνουν σταδιακά καθώς θα μεγαλώνει και ο αριθμός των οικιστών, η πρότασή μας προς την τεχνική εταιρεία, προς άμεση εφαρμογή λόγω του επείγοντος της υποθέσεως, ήταν η εξής:

Κύριοι,

Για την υποστήριξη της διαδικασίας της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των δυο οικισμών στην Αττική και στην Κρήτη απαιτείται η σύνταξη και υποβολή για έγκριση από την υπηρεσία των παρακάτω φακέλων:

1. Μελέτες Σχεδιασμού Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) οικισμών Αττικής και Κρήτης Ι.Π 2.000 κατοίκων

i. Χρόνος εκπόνησης: 15 ημερολογιακές μέρες για κάθε μελέτη
ii. Συνολικός αριθμός φακέλων: 2
iii. Αμοιβή φακέλου Μελέτης: … € πλέον ΦΠΑ
iv. Μερικό Σύνολο: … € πλέον ΦΠΑ για το σύνολο των φακέλων της κατηγορίας αυτής

2. Μελέτες Σχεδιασμού και εφαρμογής Επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων των ΕΕΛ για άρδευση ή εμπλουτισμό υπεδάφους

i. Χρόνος εκπόνησης: 15 ημερολογιακές μέρες για κάθε μελέτη
ii. Συνολικός αριθμός φακέλων: 2
iii. Αμοιβή φακέλου Μελέτης: … € πλέον ΦΠΑ
iv. Μερικό Σύνολο: … € πλέον ΦΠΑ για το σύνολο των φακέλων της κατηγορίας αυτής

Για την εκπόνηση των μελετών σχεδιασμού και εφαρμογής επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων θα πρέπει να μας παραδοθούν οι απαιτούμενες Υδρογεωλογικές Μελέτες που θα πληρούν τις προδιαγραφές του Άρθρου 5 της ΚΥΑ 145116/2-02-2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Εφόσον, προκύψει από τις υδρογεωλογικές μελέτες η μη δυνατότητα εμπλουτισμού του υδρόφορου ορίζοντα, τότε για το μεν οικισμό στην Αττική, θα πρέπει να διερευνηθεί άλλος τρόπος διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων (π.χ. Δήμος ή αγρότες, κτλ), ενώ για τον οικισμό της Κρήτης αποτελεί μονόδρομο η λύση της διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων στη θάλασσα με αγωγό εκβολής. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η σύνταξη και η υποβολή για έγκριση των ακόλουθων φακέλων:

3. Μελέτη Αγωγού εκβολής επεξεργασμένων λυμάτων οικισμού Κρήτης

i. Χρόνος εκπόνησης: 25 ημερολογιακές μέρες
ii. Συνολικός αριθμός φακέλων: 1
iii. Αμοιβή φακέλου Μελέτης: … € πλέον ΦΠΑ
iv. Μερικό Σύνολο: … € πλέον ΦΠΑ για το σύνολο των φακέλων της κατηγορίας αυτής

4. Μελέτη καθορισμού αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων οικισμού Κρήτης ο θαλάσσιος χώρος έμπροσθεν του οικισμού

i. Χρόνος εκπόνησης: 15 ημερολογιακές μέρες
ii. Συνολικός αριθμός φακέλων: 1
iii. Αμοιβή φακέλου Μελέτης Σχεδιασμού: … € πλέον ΦΠΑ
iv. Μερικό Σύνολο: … € πλέον ΦΠΑ για το σύνολο των φακέλων της κατηγορίας αυτής

Στις παραπάνω αμοιβές δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν τοπογραφικές, ηλεκτρολογικές, μηχανολογικές, μελέτες ή άλλες μελέτες πολιτικού μηχανικού και πιστοποιητικά ή άδειες για την εγκατάσταση και λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού. Οι μελέτες αυτές δεν είναι αντικείμενο της παρούσας προσφοράς.

Η συνολική αμοιβή για την σύνταξη των παραπάνω μελετών εκτιμάται συνολικά στις … € ή … € πλέον ΦΠΑ, ανάλογα με τον τρόπο διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων.

Στις υποχρεώσεις της εταιρείας μας περιλαμβάνονται τα εξής:

i. Υποβολή των φακέλων των μελετών (χάρτες – κείμενα – πίνακες) σε 3 αντίγραφα, καθώς και σε ψηφιακή μορφή στα γραφεία της εταιρείας σας.
ii. Υποστήριξη των παραπάνω μελετών στις υπηρεσίες έως και την έκδοση των Περιβαλλοντικών Όρων.

Πίνακας 1: Συνοπτικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης μελετών

Ημερολογιακές ημέρες

Α/Α Περιγραφή  5 10 15 20 25 30
1 Μελέτη ΕΕΛ οικισμού Αττικής Χ Χ Χ
2 Μελέτη επαναχρησιμοποίησης Αττικής Χ Χ Χ
3 Μελέτη ΕΕΛ οικισμού Κρήτης Χ Χ Χ
4 Μελέτη επαναχρησιμοποίησης Κρήτης Χ Χ Χ
5 Μελέτη αγωγού εκβολής επεξεργασμένων στη θάλασσα οικισμού Κρήτης* Χ Χ Χ Χ Χ
6 Μελέτη καθορισμού αποδέκτη οικισμού Κρήτης* Χ Χ Χ

* Εφόσον προκύψει αναγκαιότητα από την υδρογεωλογική μελέτη του οικισμού της Κρήτης.

Συνολικός καθαρός χρόνος εκπόνησης των μελετών: 30 ημερολογιακές ημέρες από την παράδοση των απαιτούμενων στοιχείων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Μοιράσου το στα social media