AQUAMERIT

BUSINESS CHECK-UP και άλλες
συμβουλευτικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις

Η Smart Technical Solutions, στην προσπάθειά της να αναπτυχθεί ομαλά και χωρίς προβλήματα μέσα στα χρόνια, αναζήτησε τη βοήθεια συμβούλων επιχειρήσεων. Ανάμεσά τους ξεχώρισε η AQUAMERIT ΕΠΕ, Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων, η οποία με το συμβουλευτικό πακέτο της BUSINESS CHECK-UP, καθώς και με άλλες συμβουλευτικές υπηρεσίες, συνέβαλε σημαντικά στην ομαλή ανάπτυξη της STS και στην πρόβλεψη, πρόληψη και επίλυση προβλημάτων που συνήθως συνοδεύουν το γρήγορο μεγάλωμα μικρών επιχειρήσεων. Συνιστούμε ανεπιφύλακτα σε όλες τις εταιρείες, ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητας, να κάνουν χρήση των υπηρεσιών της AQUAMERIT, ακόμα και αν δεν αντιμετωπίζουν οφθαλμοφανή προβλήματα οργάνωσης. Ακολουθεί σύντομη παρουσίαση των δραστηριοτήτων της εταιρείας, καθώς και τηλέφωνα επικοινωνίας.

*******************

Α. Business Check Up

Είναι βασική υπηρεσία του γραφείου μας και αποτελεί μια σύντομη διαγνωστική εξέταση σε όλο το φάσμα λειτουργιών της επιχείρησης, με σκοπό να εντοπιστούν περιοχές που χρειάζονται αναθεώρηση ή κάποια οργανωτική επέμβαση.
Ανάλογα με την πολυπλοκότητα της εταιρείας, αλλά και το βάθος της εξέτασης που επιθυμεί η διοίκησή της, υπάρχουν οι εξής εναλλακτικές:
α1) Check up για μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις
Βασικό πακέτο (κόστος € 1.300)
α2) Check up για μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις
Πλήρες πακέτο (κόστος € 2.500)
β1) Check up για μεσαίες – μεγάλες επιχειρήσεις
Βασικό πακέτο (κόστος € 2.500)
β2) Check up για μεσαίες – μεγάλες επιχειρήσεις
Πλήρες πακέτο (κόστος € 6.000)

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του check up εξετάζουμε τα εξής:
• Την εταιρική ταυτότητα και το marketing των προϊόντων
• Τις διαδιακασίες management
• Τις διαδικασίες αγορών υλών και εμπορευμάτων
• Τους τρόπους προώθησης των πωλήσεων και τις σχετικές διαδικασίες
• Τα θέματα παραγωγής και κοστολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών
• Τον τρόπο αποθήκευσης και διακίνησης υλών, εμπορευμάτων και προϊόντων
• Τις διαδικασίες εισπράξεων και πληρωμών
• Τον ταμειακό προγραμματισμό και την οικονομική διαχείριση (cash management)
• Τα θέματα προσωπικού
• Τις διαδικασίες λογιστηρίου και reporting
• Τα θέματα μηχανοργάνωσης
• Την γενική οικονομική εικόνα της εταιρείας

Τα οφέλη που έχει η εταιρεία από ένα τέτοιο check up είναι ότι σύντομα και με μικρό κόστος παίρνει μια καταγραφή των σημείων που μειώνουν την παραγωγικότητά της, εμποδίζουν την ανάπτυξή της ή που απλά αποτελούν έναν κρυμμένο κίνδυνο που δεν έχει ακόμη δώσει σύμπτωμα.

Β. Λοιπές υπηρεσίες του γραφείου μας

Είτε σε συνέχεια ενός check up, είτε ανεξάρτητα από αυτό, οι ειδικοί μας μπορούν να σας προσφέρουν διάφορες υπηρεσίες, όπως:

  • Για βελτίωση αποτελεσματικότητας

1. Βελτίωση του τρόπου διοίκησης της εταιρείας (επικοινωνία γενικής διεύθυνσης με επιμέρους managers, τρόπος αξιολόγησης των managers, κλπ.)
2. Μελέτες κερδοφορίας κλάδων, ανάλυση κόστους προϊόντων, υπηρεσιών ή διαδικασιών, κλπ.
3. Στήσιμο διαδικασιών Budgeting και Reporting (βασικές περιοδικές αναφορές, δείκτες αποδοτικότητας – KPI’s, κλπ.)
4. Διαδικασίες ταμειακής διαχείρισης και προγραμματισμού (cash management)
5. Βελτίωση διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου (δηλ. των ενσωματωμένων στους λειτουργικούς κύκλους δικλείδων ασφαλείας)
6. Αξιολόγηση στελεχών και λοιπού προσωπικού
7. Βελτίωση διαδικασιών προσλήψεων, προαγωγών και ανταμοιβών προσωπικού
8. Μελέτη διαδικασιών παραγωγής, αποθήκευσης και διακίνησης αποθεμάτων
9. Βελτίωση διαδικασιών κοστολόγησης προϊόντων ή υπηρεσιών
10. Βελτίωση διαδικασιών υποβολής προσφορών (ιδιαίτερα αναγκαίο σε προκοστολογήσεις έργων).
11. Βελτίωση διαδικασιών παραγγελιοληψίας και πιστωτικού ελέγχου.
12. Αξιολόγηση της λειτουργίας του υπάρχοντος δικτύου πωλήσεων – προτάσεις βελτίωσης
13. Έρευνα για δραστηριότητες που ενδεχομένως αξίζει να ανατεθούν σε εξωτερικό συνεργάτη (outsourcing)
14. Αξιολόγηση της χρηματοδοτικής δομής της εταιρείας και προτάσεις βελτίωσης (αφορά σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια, εξέταση τραπεζικών δανείων, αξιοποίηση λοιπών εργαλείων όπως factoring, κλπ.)

  • Επιχειρηματικά σχέδια και αναδιάρθρωση

α) Σύνταξη ή αξιολόγηση business plans (π.χ. για επέκταση δραστηριοτήτων)
β) Αποτίμηση εταιρείας (για εξαγορά, συγχώνευση, κλπ)
γ) Προτάσεις λειτουργικής ή χρηματοδοτικής αναδιάρθρωσης και διάσωσης (company turnaround)

  • Project management

α) Σε συγχωνεύσεις, εξαγορές ή ακόμη και πώληση μέρους ή όλης της επιχείρησης
β) Για αναδιάρθρωση παθητικού (προπτωχευτική συνδιαλλαγή μεσολάβησης με πιστωτές)
γ) Για πλήρη αναδιοργάνωση (restructuring – reengineering)

  • Διάφοροι έλεγχοι

α) Έλεγχοι ισολογισμών (πλήρεις, συνοπτικοί ή συγκεκριμένων λογ/μών)
β) Έλεγχοι για απάτη
γ) Έλεγχοι προ εξαγοράς (due diligence ή limited review)

  • Οικονομική διεύθυνση

α) Yπηρεσία εξωτερικού οικονομικού διευθυντή σε μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις
β) Ανάλυση αναγκών και συντονισμός εγκατάστασης συστημάτων ERP (συνολική μηχανογράφηση εταιρείας)
γ) Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ομίλου

  • Διάφορα

α) Σύνταξη φακέλου transfer pricing
β) Μελέτη συστήματος προμηθειών πωλητών
γ) Μελέτη των ασφαλιστικών καλύψεων της εταιρείας, κλπ.

Το κόστος των πιο πάνω υπηρεσιών δεν είναι προκαθορισμένο (όπως συμβαίνει για το Business Check Up). Εξαρτάται από την πολυπλοκότητα και την έκταση της κάθε εργασίας. Ζητήστε μας συγκεκριμένη προσφορά.

Επικοινωνία
Καλέστε μας στο 210-2111655 ή 6937-184126 για περαιτέρω εξηγήσεις των υπηρεσιών μας ή στείλτε e-mail στο [email protected] για εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Μοιράσου το στα social media