Τεχνολογία Επεξεργασίας Νερού Merus

Αλληλοσυμπλήρωση της τεχνολογίας MERUS με άλλες μεθόδους
αντιμετώπισης επικαθίσεων και οξείδωσης

Σύγκριση της τεχνολογίας Merus με άλλες τεχνολογίες επεξεργασίας νερού.
Σε πολλές περιπτώσεις αλληλοσυμπληρώνονται μεταξύ τους.

Στο Κεφάλαιο «Οι συνήθεις λύσεις», έγινε συγκριτική παρουσίαση της τεχνολογίας MERUS με τις άλλες μεθόδους αντιμετώπισης των επικαθίσεων σε δίκτυα διακίνησης υγρών. Από τη σύγκριση φάνηκε ότι η τεχνολογία MERUS υπερτερεί σημαντικά απέναντι στις άλλες μεθόδους.

Παράλληλα, όμως, αναφέρθηκε ότι σε ορισμένες εφαρμογές είναι σκόπιμο οι μέθοδοι να χρησιμοποιούνται συνδυαστικά. Στα επόμενα κεφάλαια της παρούσας ενότητας*:

 1. θα γίνει διεξοδική σύγκριση της τεχνολογίας MERUS με καθεμιά από τις άλλες μεθόδους πρόληψης και αντιμετώπισης των επικαθίσεων και της οξείδωσης των υδραυλικών εγκαταστάσεων, καθώς και με άλλες μεθόδους επεξεργασίας νερού που δεν αφορούν επικαθίσεις και οξείδωση.
 2. θα εξηγηθούν οι λόγοι για τους οποίους σε κάποια είδη εφαρμογών είναι σκόπιμη η συνδυασμένη εφαρμογή της τεχνολογίας MERUS με καθεμιά από τις άλλες μεθόδους. Οι λόγοι αυτοί διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:
  i. Η μία μέθοδος τελειοποιεί τα αποτελέσματα που πέτυχε η άλλη μέθοδος πάνω στο νερό, στις επικαθίσεις, στη διάβρωση κτλ..
  ii. Η μία μέθοδος βοηθά στην επίλυση εγγενών λειτουργικών προβλημάτων της άλλης μεθόδου. Για το σκοπό αυτό, το κάθε κεφάλαιο, που αναφέρεται σε μία διαφορετική μέθοδο, περιλαμβάνει δύο ενότητες, μία για το καθένα από τα δύο πιο πάνω θέματα.

Η Smart Technical Solutions δε θεωρεί ότι η τεχνολογία MERUS είναι ευθέως ανταγωνιστική προς καμία άλλη μέθοδο. Αν και από πρώτη ματιά η τοποθέτηση ενός δακτυλίου MERUS μοιάζει να καταργεί την ανάγκη για οποιαδήποτε άλλη μέθοδο, υπάρχουν εντούτοις αρκετά είδη εφαρμογών στα οποία ο δακτύλιος έχει νόημα να εφαρμοστεί παράλληλα και σε συνεργασία με μία άλλη μέθοδο, προκειμένου να εξασφαλιστεί το τέλειο αποτέλεσμα χωρίς κανένα ρίσκο, κάτι που στα συγκεκριμένα είδη εφαρμογών καμία από τις δύο μεθόδους – για διαφορετικούς λόγους η καθεμιά – δε θα μπορούσε να το εξασφαλίσει αν εφαρμοζόταν μόνη της. Άρα οι δύο μέθοδοι θα πρέπει να θεωρούνται περισσότερο συμπληρωματικές η μία προς την άλλη παρά ανταγωνιστικές. Στα επόμενα κεφάλαια* αυτό θα γίνει πιο κατανοητό με συγκεκριμένα παραδείγματα.

Προς το παρόν εδώ θα αναφέρουμε τους λόγους για τους οποίους σε κάποια είδη εφαρμογών συνιστάται η συμπλήρωση και η συνεργασία της τεχνολογίας MERUS με κάποια άλλη μέθοδο :

 1. Ηλεκτρικά πεδία και φως.
  Οι μοριακές ταλαντώσεις MERUS του νερού μερικές φορές μπορεί να εξασθενούν σταδιακά, όταν το νερό εκτίθεται παρατεταμένα σε έντονα ηλεκτρικά πεδία ή στο φως.
 2. Ηλεκτρολυτικά ρεύματα.
  Αυτά τα ηλεκτρικά πεδία μπορεί μερικές φορές να μην προέρχονται από εξωγενείς αλλά από ενδογενείς παράγοντες, από τους οποίους ο συνηθέστερος και ο ισχυρότερος είναι η ηλεκτρόλυση που μπορεί να λαμβάνει χώρα μέσα στο ίδιο το δίκτυο, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί με κάποια αντίστοιχη μέθοδο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του δακτυλίου MERUS .
 3. Μη αφαίρεση των αλάτων.
  Οι δακτύλιοι MERUS δεν αφαιρούν τα άλατα, απλά αλλάζουν τη συμπεριφορά τους. Αυτό, όπως έχουμε εξηγήσει σε άλλα κεφάλαια, έχει σημαντικά πλεονεκτήματα, έχει όμως και ως συνέπεια το πρόβλημα των επικαθίσεων να παραμένει – αν και συχνά πολύ μειωμένο – στις εξής περιπτώσεις:
  i. όταν για λόγους χημικής επεξεργασίας κάποιου προϊόντος πρέπει να μην υπάρχουν καθόλου άλατα στο νερό,
  ii. όταν δεν υπάρχει αρκετή μηχανική ορμή (π.χ. πίεση νερού) για να παρασύρει τα μαλακωμένα από τις μοριακές ταλαντώσεις του νερού άλατα,
  iii. όταν τα μαλακωμένα από τις μοριακές ταλαντώσεις του νερού άλατα δεν έχουν καμία διέξοδο (π.χ. βραστήρας χωρίς βάνα αποστράγγισης).
 4. Αποφόρτιση δακτυλίου.
  Στη σπάνια περίπτωση που ένας δακτύλιος MERUS αποφορτίζεται, αυτό δε γίνεται άμεσα αντιληπτό, παρά μόνον αφού διαπιστωθούν επικαθίσεις ή οξείδωση στο δίκτυο ή σε μηχανήματα όπου απολήγει το δίκτυο. Κατά συνέπεια, σε ορισμένες κρίσιμες εφαρμογές (στις οποίες τυχόν επικάθιση έστω και λίγων αλάτων θα σήμαινε σοβαρή λειτουργική ανωμαλία ή μεγάλη οικονομική ζημιά, π.χ. καταστροφή ολόκληρης παρτίδας προϊόντων) θα πρέπει να υπάρχει και άλλη μέθοδος σε λειτουργία, ως δικλείδα ασφαλείας.
  Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι στις μη κρίσιμες εφαρμογές (που είναι οι περισσότερες) κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο, επειδή οι επικαθίσεις που δημιουργήθηκαν στο διάστημα που ο δακτύλιος ήταν αποφορτισμένος μαλακώνουν και συμπαρασύρονται από το νερό σύντομα, μόλις ξανατοποθετηθεί ο επαναφορτισμένος και αναβαθμισμένος δακτύλιος στη θέση του.
 5. Υπαιτιότητα του πελάτη.
  Τα ίδια ισχύουν σε κρίσιμες εφαρμογές για τις εξίσου σπάνιες περιπτώσεις που ένας δακτύλιος θα τοποθετηθεί με εντελώς λάθος τρόπο ή σε εντελώς λάθος σωλήνα ή θα χαθεί ή θα καταστραφεί από κακή χρήση (παραμορφώσεις από κτυπήματα, διάβρωση από οξέα που έσταζαν πάνω του κτλ.). Όλα αυτά μπορεί να ακούγονται απίθανα και η αναφορά τους να μοιάζει υπερβολικά σχολαστική, όμως το γεγονός είναι ότι όλα αυτά έχουν συμβεί στην πενταετή θητεία των δακτυλίων MERUS στην Ελλάδα, γι’ αυτό και σκεφτήκαμε να τα καταγράψουμε εδώ ως ενδεχόμενα.

Η Smart Technical Solutions, εφόσον κρίνει ότι συντρέχει ένας από τους πιο πάνω λόγους, ενημερώνει σχετικά τον πελάτη και συμπεριλαμβάνει στην πρότασή της μαζί με τους δακτυλίους MERUS και ό,τι άλλο χρειάζεται, προσφέροντας έτσι ένα ολοκληρωμένο σύστημα δύο ή περισσότερων μεθόδων που συνεργάζονται μεταξύ τους με σκοπό την απόλυτη εξασφάλιση της προστασίας των εγκαταστάσεων του πελάτη.

Ας σημειωθεί ότι οι κατασκευαστές όλων των μεθόδων, συμπεριλαμβανομένων και των δακτυλίων MERUS , κατά κανόνα δεν το κάνουν αυτό, επειδή, όπως είναι φυσικό, είναι – και πρέπει να είναι – προσηλωμένοι στο προϊόν το οποίο κατασκευάζουν. Αντίθετα, η Smart Technical Solutions μέσα στα 15 χρόνια προώθησης τεχνικών προϊόντων είχε την ευκαιρία να γνωρίσει και να δοκιμάσει πολλές τεχνικές λύσεις για μεγάλη ποικιλία προβλημάτων που της έχουν θέσει οι πελάτες της από όλους τους κλάδους της αγοράς, με αποτέλεσμα να έχει πλέον συλλέξει την εμπειρία και την τεχνογνωσία που απαιτείται για να μπορεί να συνδυάζει τις μεθόδους και τα προϊόντα διαφόρων κατασκευαστών της Ελλάδας και του εξωτερικού και να προτείνει την κατάλληλη ολοκληρωμένη λύση για κάθε ξεχωριστό πρόβλημα.

______________________________

* Τα κείμενα αυτά της συγκριτικής παρουσίασης της τεχνολογίας Merus με άλλες μεθόδους δεν έχουν αναρτηθεί ακόμα. Μπορείτε όμως να δείτε την ενότητα “Πλεονεκτήματα των δακτυλίων MERUS“, όπου γίνονται πολλές αναφορές στη σύγκριση της τεχνολογίας Merus με άλλες μεθόδους, όπως είναι η αποσκλήρυνση, η αντίστροφη όσμωση και άλλες.

Μοιράσου το στα social media