Σύγκριση Χημικού & “Υδατικού” Καθαρισμού Αλάτων

Η αναστροφή του φαινομένου: Πώς το νερό σταδιακά απομακρύνει,
χωρίς τη χρήση επιβλαβών οξέων,
τις επικαθίσεις αλάτων
που είχαν δημιουργηθεί από το ίδιο το νερό.

Οι δακτύλιοι επεξεργασίας νερού MERUS υποκαθιστούν το χημικό καθαρισμό υδραυλικών εγκαταστάσεων που είναι ήδη επιβαρυμένες με επικαθίσεις αλάτων και σκουριά από τη μέχρι τώρα χρήση τους. Συγκεκριμένα, με την τοποθέτηση ενός δακτυλίου MERUS στον κεντρικό σωλήνα ανακυκλοφορίας ενός κυκλώματος (π.χ. ζεστού νερού χρήσης σε ξενοδοχείο ή πύργου ψύξης σε βιομηχανία ή σε κτίριο), επιτυγχάνεται αυτό που εμείς – σε αντιδιαστολή με το χημικό καθαρισμό – έχουμε ονομάσει «υδατικό καθαρισμό», που είναι η σταδιακή αποσάθρωση και απομάκρυνση όλων των παλιών επικαθίσεων αλάτων και της σκουριάς χωρίς χρήση οξέων, με μόνο καθαριστικό μέσο το «ενεργοποιημένο» από τον δακτύλιο MERUS νερό.

Τα πλεονεκτήματα του υδατικού καθαρισμού έναντι του χημικού καθαρισμού είναι πολλά. Τα κυριότερα από αυτά είναι τα εξής:

 • Δεν απαιτεί το κόστος αγοράς των χημικών.
 • Δεν προϋποθέτει εργατοώρες για τον καθαρισμό.
 • Δε βλάπτει το περιβάλλον όπως τα χημικά.
 • Δε βλάπτει την ανθρώπινη υγεία όπως η χρήση των χημικών.
 • Δεν προκαλεί σταδιακή διάβρωση της υδραυλικής εγκατάστασης όπως τα χημικά.
 • Δημιουργεί προστατευτικό στρώμα μαγνητίτη στα πρώην οξειδωμένα σημεία.
 • Δεν προϋποθέτει διακοπή της παραγωγικής διαδικασίας για τον καθαρισμό.
 • Δεν καθαρίζει μόνο τις παλιές επικαθίσεις αλάτων και σκουριές, αλλά αποτρέπει επίσης τη δημιουργία νέων επικαθίσεων, με αποτέλεσμα να μην επέρχεται σταδιακή μείωση της θερμικής απόδοσης των συστημάτων ψύξης και θέρμανσης, ούτε σταδιακή ελάττωση της ροής του νερού και άλλα ενοχλητικά φαινόμενα τα οποία συνήθως μας ειδοποιούν για την αναγκαιότητα ενός χημικού καθαρισμού.
 • Δε διαρκεί μόνο λίγες ώρες αλλά εβδομάδες ή και μήνες ακόμα. Είναι, δηλαδή, ένας ήπιος και σταδιακός καθαρισμός, που δεν προκαλεί βουλώματα και άλλες παρενέργειες όπως ο χημικός καθαρισμός που προκαλεί ξαφνικό και έντονο αφρισμό, που συχνά προκαλεί σοβαρά προβλήματα, και βίαιη αποκόλληση μεγάλων κομματιών επικαθημένων αλάτων, τα οποία συσσωρεύονται σε άλλα σημεία του κυκλώματος και τα βουλώνουν.

Ήδη πολλά ξενοδοχεία στην Ελλάδα έχουν καταργήσει οριστικά τους χημικούς καθαρισμούς στα boilers και τους εναλλάκτες θερμότητας και χρησιμοποιούν αποκλειστικά και μόνο τη μέθοδο του υδατικού καθαρισμού MERUS. Ειδικότερα, στα εποχιακά ξενοδοχεία που χρησιμοποιούν για πρώτη φορά τους δακτυλίους MERUS, ο υδατικός καθαρισμός του κυκλώματος ζεστού νερού χρήσης πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όταν το ξενοδοχείο είναι κλειστό: ο δακτύλιος τοποθετείται στον κεντρικό σωλήνα ανακυκλοφορίας του ζεστού νερού χρήσης, ο κυκλοφορητής της επιστροφής του ζεστού νερού χρήσης τίθεται σε λειτουργία με κρύο νερό και σε 1-2 μήνες ο καθαρισμός ολόκληρου του κυκλώματος και του boiler με τη σερπαντίνα τους (ή των εναλλακτών θερμότητας) έχει ολοκληρωθεί!

Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τα κεντρικά κυκλώματα θέρμανσης-ψύξης μεγάλων κτιρίων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, παράλληλα με τον καθαρισμό, προσθέτουμε και το υγρό BOILER LIQUID, για την αποφυγή διαρροών που μπορεί να προκύψουν κατά τη διαδικασία του υδατικού καθαρισμού. Το υλικό αυτό παραμένει οριστικά μέσα στην εγκατάσταση. Δεν χρειάζεται να απομακρυνθεί.

Και στις δύο περιπτώσεις (δίκτυο ζεστού νερού χρήσης και κύκλωμα θέρμανσης) λίγες ημέρες ή λίγες εβδομάδες μετά το ξεκίνημα της εφαρμογής κάνουμε έκπλυση του δικτύου από τη βάνα αποστράγγισης που υπάρχει στα boilers ή στους λέβητες ή σε άλλα χαμηλά σημεία της εγκατάστασης. Τότε διαπιστώνουμε ότι το νερό είναι έντονα σκούρο. Μετά από αρκετή ώρα που συνεχίζεται η έκπλυση, το νερό γίνεται σταδιακά όλο και πιο διαυγές, μέχρι που γίνεται εντελώς διαυγές. Αυτό σημαίνει ότι ο καθαρισμός έχει ολοκληρωθεί, τα άλατα και η σκουριά και τα άλγη έχουν απομακρυνθεί από το δίκτυο και ολόκληρη η εγκατάσταση, σε όλα τα σημεία όπου ήταν σκουριασμένη, έχει καλυφθεί από ένα λεπτό στρώμα επιτεταρτοξειδίου του σιδήρου, το οποίο δεν επιτρέπει την περαιτέρω οξείδωση της εγκατάστασης.

Πατήστε εδώ για να δείτε μία σχετική εφαρμογή σε ένα ξενοδοχείο της Κω, στο οποίο ο υδατικός καθαρισμός απέφερε και ένα παράπλευρο θετικό αποτέλεσμα, την εξοικονόμηση ενέργειας, δηλαδή δηλαδή μικρότερη κατανάλωση πετρελαίου από το λέβητα, περίπου κατά 15%.

Η Smart Technical Solutions αναλαμβάνει είτε μόνο την προμήθεια του κατάλληλου δακτυλίου MERUS, είτε ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών, που περιλαμβάνει τα εξής:

 • τοποθέτηση του δακτυλίου MERUS στο κατάλληλο σημείο (στον κεντρικό σωλήνα επιστροφής),
 • στρατσωνισμό (έκπλυση) σε τακτά διαστήματα για την παρακολούθηση της πορείας του καθαρισμού, μέχρι να βγαίνει μόνο διαυγές νερό κατά την έκπλυση,
 • χημική ανάλυση του νερού της εγκατάστασης πριν και μετά την εφαρμογή, για τη χημική επιβεβαίωση της οπτικής διαπίστωσης ότι ο καθαρισμός επιτελέστηκε,
 • προμήθεια και προσθήκη του BOILER LIQUID, για την αποφυγή διαρροών κατά τη διάρκεια του καθαρισμού ή και μετά τον καθαρισμό, κατά την κανονική λειτουργία (αφορά μόνο κυκλώματα κλιματισμού, όχι δίκτυα ζεστού νερού χρήσης),
 • προμήθεια και τοποθέτηση ικανού αριθμού συσκευών καθοδικής προστασίας STOPCOR (προαιρετική πρόσθετη αντιδιαβρωτική προστασία),
 • προμήθεια και τοποθέτηση ενός φίλτρου και απαερωτή FERROCLEAN (προαιρετική πρόσθετη προστασία κατά της διάβρωσης και των επικαθίσεων και για εξοικονόμηση ενέργειας).

_______________________________

Σημείωση: Για τη συνολική παρουσίαση όλων των μεθόδων χημικού και μηχανικού καθαρισμού υδραυλικών εγκαταστάσεων από σκουριά, άλατα και άλλες ανόργανες και οργανικές επικαθίσεις που προτείνει η Smart Technical Solutions πατήστε εδώ.

Μοιράσου το στα social media