Τεχνικό Ερωτηματολόγιο
για τη ζήτηση προσφοράς δακτυλίων MERUS

Παρακαλούμε συμπληρώστε αυτό το τεχνικό ερωτηματολόγιο, ώστε να σας προσφέρουμε τους δακτυλίους Merus που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη προστασία των εγκαταστάσεών σας, ή επικοινωνήστε μαζί μας για να μας δώσετε προφορικά τις απαραίτητες πληροφορίες.

Προσοχή: Κατά την επιλογή των σημείων εγκατάστασης των δακτυλίων Merus λάβετε υπόψη σας ότι δεν επιτρέπεται να εγκαθίστανται σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου από πηγές ηλεκτρικών πεδίων (καλώδια εμφανή ή εντοιχισμένα, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτροκινητήρες κτλ.).

1. Κλειστό κύκλωμα κεντρικής θέρμανσης.
Αναφέρετε τη διατομή και το υλικό κατασκευής του κεντρικού σωλήνα επιστροφής προς το λέβητα. (Αν το σημείο αυτό είναι ακατάλληλο λόγω έλλειψης χώρου ή ύπαρξης ηλεκτρικών πεδίων εκεί κοντά, τότε ο δακτύλιος μπορεί να τοποθετηθεί στον κεντρικό σωλήνα προσαγωγής από το λέβητα προς το κύκλωμα της θέρμανσης ή ακόμα σε κάποιον από τους επιμέρους σωλήνες επιστροφής ή προσαγωγής). Σε περίπτωση περισσότερων, ανεξάρτητων μεταξύ τους, κυκλωμάτων θέρμανσης αναφέρετε μία διατομή για το κάθε κύκλωμα.
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Ημίκλειστο κύκλωμα πύργων ψύξης.
Αναφέρετε τη διατομή και το υλικό κατασκευής του σωλήνα προσαγωγής του νερού από τους πύργους ψύξης ή τη δεξαμενή αποθήκευσης κρύου νερού προς τα condensers ή τις άλλες ψυχόμενες επιφάνειες, μηχανήματα κτλ., κατά προτίμηση όχι σε υπαίθριο χώρο. (Αν το σημείο αυτό είναι ακατάλληλο λόγω έλλειψης χώρου ή ύπαρξης ηλεκτρικών πεδίων εκεί κοντά, αναφέρετε τη διατομή του σωλήνα επιστροφής από τα condensers ή τις άλλες ψυχόμενες επιφάνειες προς τους πύργους ψύξης). Σε περίπτωση περισσότερων, ανεξάρτητων μεταξύ τους, κυκλωμάτων πύργων ψύξης αναφέρετε μία διατομή για το κάθε κύκλωμα.
…………………………………………………………………………………………….….………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Κλειστό κύκλωμα ψύξης με chiller ή με αυτόνομη ψυκτική μονάδα.
Αναφέρετε τις διατομές και τα υλικά κατασκευής των κεντρικών σωλήνων εισόδου ή εξόδου των chillers ή των αυτόνομων ψυκτικών μονάδων σε σημεία όσο γίνεται πιο απομακρυσμένα από ηλεκτρικά πεδία.
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Κύκλωμα boilers ή πλακοειδών εναλλακτών θερμότητας – ζεστού νερού χρήσης.
Αναφέρετε τη διατομή και το υλικό κατασκευής του σωλήνα τροφοδοσίας κρύου νερού προς τα boilers ή τους εναλλάκτες, εκτός αν σκοπεύετε να εγκαταστήσετε έναν δακτύλιο Merus στην κεντρική παροχή νερού του κτιρίου σας, η οποία τροφοδοτεί μεταξύ άλλων και τα boilers. Επίσης, αναφέρετε τη διατομή και το υλικό κατασκευής του κεντρικού σωλήνα ανακυκλοφορίας του ζεστού νερού χρήσης προς τα boilers, για να τοποθετηθεί και εκεί ένας δακτύλιος Merus, με σκοπό την ανανέωση της ενεργοποίησης του νερού σε κάθε ανακυκλοφορία του. Σε περίπτωση περισσότερων, ανεξάρτητων μεταξύ τους, κυκλωμάτων ζεστού νερού χρήσης αναφέρετε μία διατομή για το κάθε κύκλωμα.
……………………………………………………………………………………………………………………..……..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Δίκτυο πυρόσβεσης.
Αναφέρετε τη διατομή και το υλικό κατασκευής του σωλήνα της κεντρικής παροχής (από την οποία περνά όλη η μάζα του νερού) πριν ή μετά από τις αντλίες και το πιεστικό. Αν υπάρχει αντλία τζόκεϊ, η οποία ενεργοποιείται συχνά αυτόματα, τότε να προτιμηθεί εκείνος ο σωλήνας. Με την τοποθέτηση ενός δακτυλίου Merus στο σημείο αυτό θα διαλυθεί η σκουριά ολόκληρου του δικτύου, μέσα σε λίγες μέρες. …………………………………………………………………………………….…………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Κεντρική παροχή νερού από το δίκτυο ύδρευσης ή από γεώτρηση, είτε απευθείας είτε μέσω δεξαμενής.
Αναφέρετε τη διατομή και το υλικό κατασκευής του σωλήνα κεντρικής παροχής νερού πριν ή μετά τη δεξαμενή, καθώς και τη μέση παροχή σε κυβικά ανά ώρα. Σε περίπτωση περισσότερων από μία κεντρικών παροχών νερού χρήσης αναφέρετε μία διατομή, καθώς και τη μέση παροχή σε κυβικά ανά ώρα για την κάθε παροχή.
……..………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Κλειστό κύκλωμα των ηλιακών με τις σερπαντίνες ή τους μανδύες των boilers ζεστού νερού χρήσης.
Αναφέρετε τη διατομή και το υλικό κατασκευής του σωλήνα προσαγωγής ή επιστροφής προς ή από τα ηλιακά. Σε περίπτωση περισσότερων, ανεξάρτητων μεταξύ τους, κλειστών κυκλωμάτων ηλιακών αναφέρετε μία διατομή για το κάθε κύκλωμα.
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Κλειστό κύκλωμα ανακυκλοφορίας νερού πισίνας (θερμαινόμενης ή μη).
Αναφέρετε τη διατομή και το υλικό κατασκευής του (κατά κανόνα πλαστικού) σωλήνα ανακυκλοφορίας. …………………………..………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Ατμολέβητες ή ατμογεννήτριες ή άλλου τύπου βραστήρες γλυκού ή θαλασσινού νερού.
Αναφέρετε τις διατομές και τα υλικά κατασκευής των σωλήνων τροφοδοσίας νερού προς τους ατμολέβητες ή τις ατμογεννήτριες ή τους βραστήρες, σε σημεία όσο γίνεται πιο απομακρυσμένα από ηλεκτρικά πεδία. Σε περίπτωση που υπάρχουν κεντρικοί σωλήνες που τροφοδοτούν περισσότερα από ένα μηχανήματα, προτιμήστε αυτούς τους σωλήνες.
…………………………………………………………………………………..………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Άλλα υδραυλικά κυκλώματα.
α) Περιγράψτε το είδος της εφαρμογής.
β) Διευκρινίστε αν το κύκλωμα είναι κλειστό (= με ανακυκλοφορία και χωρίς απώλειες και άρα χωρίς συνεχή συμπλήρωση νερού), ημίκλειστο (=με ανακυκλοφορία αλλά με απώλειες και άρα με συνεχή συμπλήρωση νερού) ή ανοικτό (=χωρίς ανακυκλοφορία, με συνεχή τροφοδοσία μόνο καινούργιου νερού).
γ) Αναφέρετε διατομή και υλικό κατασκευής του κεντρικού σωλήνα τροφοδοσίας ή ανακυκλοφορίας του κυκλώματος, σε σημείο όσο γίνεται πιο απομακρυσμένο από ηλεκτρικά πεδία.
δ) Αν πρόκειται για ανοικτό κύκλωμα, αναφέρετε τη μέση παροχή σε κυβικά ανά ώρα.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Προσοχή: Μην παραλείπετε να διευκρινίζετε το υλικό κατασκευής του σωλήνα ή, ακόμα καλύτερα, την εξωτερική διάμετρό του (σε mm), γιατί σωλήνες ίδιας διατομής σε ίντσες έχουν διαφορετικά πάχη τοιχωμάτων και κατά συνέπεια διαφορετικές εξωτερικές διαμέτρους, ανάλογα με το υλικό κατασκευής και την πίεση που έχουν σχεδιαστεί να αντέχουν. Οι εσωτερικές διάμετροι των δακτυλίων Merus έχουν υπολογιστεί με βάση τις εξωτερικές διαμέτρους των κοινών υδραυλικών σιδηροσωλήνων.

Όνομα και υπογραφή του αρμόδιου που συμπλήρωσε αυτό το ερωτηματολόγιο:

……………………………………………………

Μοιράσου το στα social media