ΟΙ συνήθεις λύσεις κατά των επικαθίσεων

(για να δείτε συνολικά τις λύσεις που προτείνει η εταιρεία μας πατήστε εδώ)

Στο κείµενο αυτό γίνεται µια σύντοµη συγκριτική παρουσίαση των µεθόδων αντιµετώπισης των επικαθίσεων στα δίκτυα διακίνησης υγρών.

Α. Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή µεθόδου αντιµετώπισης των επικαθίσεων

Η επιλογή της µεθόδου αντιµετώπισης του προβλήµατος των επικαθίσεων εξαρτάται από διάφορους αντικειµενικούς ή υποκειµενικούς, τεχνικούς ή οικονοµικούς παράγοντες, όπως:

Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή της µεθόδου αντιµετώπισης των επικαθίσεων
στα δίκτυα διακίνησης υγρών

Αντικειµενικός ή υποκειµενικός

Τεχνικός ή οικονοµικός

1. Το είδος των επικαθίσεων (ιζηµατοειδείς,
φερτές, οργανικές, φυτικές, ζωικές κτλ.)

Αντικειµενικός

Τεχνικός

2. Οι αιτίες δηµιουργίας των επικαθίσεων

Αντικειµενικός

Τεχνικός

3. Το υλικό κατασκευής και άλλα
χαρακτηριστικά του δικτύου

Αντικειµενικός

Τεχνικός

4. Θέµατα υγιεινής και ασφάλειας των
συντηρητών και των καταναλωτών

Αντικειµενικός

Τεχνικός

5. Το κόστος αρχικής εγκατάστασης,
λειτουργίας και συντήρησης της κάθε
µεθόδου

Αντικειµενικός

Οικονοµικός

6. Οι απαιτήσεις σε χρόνο και τεχνική
εκπαίδευση για τη σωστή λειτουργία της
κάθε µεθόδου

Αντικειµενικός

Τεχνικός

7. Η διαθεσιµότητα χρόνου και ατόµων µε
επαρκή τεχνική εκπαίδευση σε συνεχή βάση

Αντικειµενικός

Οικονοµικός

8. Ο βαθµός προτεραιότητας που δίνει η
επιχείρηση σε θέµατα πρόληψης και
ασφάλειας

Υποκειµενικός

Οικονοµικός

9. Το κεφάλαιο που διαθέτει η επιχείρηση για
την αγορά και τη λειτουργία της µεθόδου

Αντικειµενικός

Οικονοµικός

10. Το πραγµατικό κόστος που προκαλεί το
πρόβληµα των επικαθίσεων στην
επιχείρηση*

Αντικειµενικός

Οικονοµικός

11. Η ικανότητα των αρµοδίων να εκτιµήσουν
αυτό το κόστος συνολικά, όχι
αποσπασµατικά

Υποκειµενικός

Οικονοµικός

12. Η επαρκής ενηµέρωση των υπευθύνων για
νέες µεθόδους για τη συντήρηση του
δικτύου

Υποκειµενικός

Τεχνικός

13. Η αµφισβήτηση της αξιοπιστίας νέων
µεθόδων και η προσκόλληση σε παλαιές

Υποκειµενικός

Τεχνικός

14. Η οικολογική συνείδηση αυτών που
λαµβάνουν την απόφαση

Υποκειµενικός

Τεχνικός

Σε γενικές γραµµές ισχύει ότι όσο περισσότερο βάρος δίνεται στους αντικειµενικούς και τους τεχνικούς παράγοντες κατά τη διαδικασία επιλογής της µεθόδου, τόσο πιο εύστοχη και επιτυχηµένη είναι η επιλογή και κατ’ επέκταση τόσο πιο ολοκληρωµένη είναι η προστασία των δικτύων διακίνησης υγρών από επικαθίσεις υλών πάσης φύσεως.
Βέβαια, στην πράξη οι υποκειµενικοί και οι οικονοµικοί παράγοντες αναγκαστικά επηρεάζουν τέτοιου είδους αποφάσεις. Καλό, πάντως είναι, όσο γίνεται, να περιορίζεται η σηµασία που δίνεται σε τέτοιους παράγοντες.

Β. Οι µέθοδοι αντιµετώπισης των επικαθίσεων και ο τρόπος αξιολόγησής τους.
Οι µέθοδοι αντιµετώπισης των επικαθίσεων σε δίκτυα διακίνησης υγρών µπορούν να ταξινοµηθούν µε διάφορα κριτήρια που είναι απαραίτητα για τη σωστή αξιολόγησή τους. Στον πιο κάτω πίνακα επιχειρείται µια πρώτη προσέγγιση του θέµατος, που σίγουρα δεν είναι ολοκληρωµένη, όµως παρέχει έναν οργανωµένο τρόπο µελέτης του θέµατος, πάνω στον οποίο µπορεί να προσθέσει κανείς κι άλλα κριτήρια ταξινόµησης και αξιολόγησης (στήλες), καθώς επίσης και άλλες µεθόδους (σειρές), που έχουν παραλειφθεί σε αυτόν τον πίνακα. Το «?» σηµαίνει ότι η απάντηση είναι άλλοτε «ΝΑΙ» και άλλοτε «ΟΧΙ».

Παρατηρήσεις & συµπεράσµατα:

  1. Μόνο οι φυσικές µέθοδοι (8. και 9.) προσφέρουν λύση µια για πάντα (4ο κριτήριο αξιολόγησης).
  2. Μόνο οι φυσικές µέθοδοι (8. και 9.) είναι «δύο σε ένα»: εξασφαλίζουν ταυτόχρονα την αποικοδόµηση των παλαιών επικαθίσεων και τη µη δηµιουργία νέων επικαθίσεων (5ο και 6ο κριτήρια αξιολόγησης). Αυτό σίγουρατις καθιστά πιο οικονοµικές και πρακτικές λύσεις από τις άλλες.
  3. Μόνο των φυσικών µεθόδων (8. και 9.) η επιτυχία δεν εξαρτάται από τον ανθρώπινο παράγοντα (9ο κριτήριο αξιολόγησης).
  4. Η 9η µέθοδος (Merus) προφανώς πλεονεκτεί σηµαντικά έναντι των άλλων µεθόδων αντιµετώπισης επικαθίσεων, αφού είναι η µόνη που έχει την ένδειξη «ΝΑΙ» σε όλα τα κριτήρια αξιολόγησης, ενώ παράλληλα έχει πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχίας (95%).
  5. Οι κλασικές µέθοδοι επεξεργασίας νερού (χηµικά βελτιωτικά, αποσκλήρυνση, αντίστροφη όσµωση) έχουν µεν µεγάλο ποσοστό επιτυχίας (8ο κριτήριο αξιολόγησης), όµως έχουν υψηλό κόστος αγοράς και λειτουργίας, απαιτούν τεχνογνωσία, δεν αφαιρούν παλιές επικαθίσεις από το δίκτυο και η επιτυχία τους εξαρτάται από ανθρώπινη αµέλεια και άλλους παράγοντες όπως είναι οι διακυµάνσεις της σκληρότητας του εισερχόµενου νερού.
  6. Σε κρίσιµες εφαρµογές, όπου τυχόν επικαθίσεις µπορούν να αποβούν καταστροφικές (π.χ. ατµολέβητας), συνιστάται η συνδυασµένη εφαρµογή δύο µεθόδων, έτσι ώστε σε περίπτωση αστοχίας της µίας να υπάρχει κάλυψη από την άλλη.
    Στο παράδειγµα του ατµολέβητα συνιστάται ο συνδυασµός αποσκληρυντή µε δακτυλίους Merus (µέθοδοι 6 και 9).
Μοιράσου το στα social media