Διηλεκτρικοί Σύνδεσμοι

από διάφορους κατασκευαστές

Μέγιστη διαθέσιμη διατομή: 4”

για σύνδεση γαλβανιζέ με χάλκινο σωλήνα

(για άλλους συνδυασμούς μετάλλων,
όμως μόνο μέχρι 2”, πατήστε εδώ)

Για την προστασία των μηχανημάτων και των εγκαταστάσεων.

Μια σύγχρονη, αξιόπιστη και αποτελεσματική λύση στο πρόβλημα
της διάβρωσης των εγκαταστάσεων ύδρευσης – θέρμανσης – ψύξης.

Προστατεύουν από την ηλεκτρόλυση και τη διάβρωση τα μεταλλικά
δίκτυα νερού που συνδέονται με σωληνώσεις από ανόμοια υλικά.

(για μεγαλύτερες διατομές ή για υπάρχουσες εγκαταστάσεις
συνιστούμε την τεχνολογία καθοδικής προστασίας Stopcor)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Το πρόβλημα της διάβρωσης των εγκαταστάσεων απασχολεί εδώ και πολλά χρόνια τον τεχνικό κόσμο. Μια λύση αξιόπιστη και αποτελεσματική είναι οπωσδήποτε ευπρόσδεκτη. Μια λύση όμως, για να είναι σωστή, πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες τις παραμέτρους του προβλήματος.

Για την περαιτέρω διερεύνηση πρέπει να διακρίνουμε τη διάβρωση σε δύο μεγάλες κατηγορίες, την απλή ή συνήθη διάβρωση και την ηλεκτρολυτική διάβρωση.

Η απλή διάβρωση παρατηρείται στην επιφάνεια των μετάλλων και είναι αποτέλεσμα χημικών αντιδράσεων που προκαλούνται από την επίδραση του περιβάλλοντος στο οποίο ευρίσκονται.

Άλλα μέταλλα είναι περισσότερο και άλλα λιγότερο ευάλωτα. Ο σίδηρος π.χ. είναι πολύ πιο ευάλωτος από το χαλκό, όταν είναι εκτεθειμένος στο νερό ή την ατμόσφαιρα. Η παρουσία, στο νερό, ορισμένων ουσιών εν διαλύσει (π.χ. οξυγόνου ή χλωρίου) επιταχύνει τη διάβρωση. Σε γενικές γραμμές η ταχύτητα φθοράς των μετάλλων από την απλή διάβρωση είναι μικρή και η αντοχή τους πριν καταστραφούν είναι για πολλά χρόνια.

Η ηλεκτρολυτική διάβρωση είναι εκείνη που έχει απασχολήσει τον τεχνικό κόσμο ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια με την εξάπλωση των μικτών δικτύων σωληνώσεων. Για να υπάρξει ηλεκτρολυτική διάβρωση είναι απαραίτητο να υπάρχουν δύο διαφορετικά μέταλλα σε επαφή ή συνδεδεμένα μεταξύ τους με αγώγιμο υλικό και να διαβρέχονται από έναν ηλεκτρολύτη (δεν χρειάζεται να είναι ισχυρό οξύ ή βάση, ακόμη και το νερό του δικτύου με τα εν διαλύσει άλατα ή το επιφανειακό στρώμα υγρασίας που διαποτίζει τη σκόνη που αποθέτει η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρολύτης).

Τυπικό παράδειγμα με πλήθος εφαρμογών είναι η σύνδεση ενός χάλκινου με ένα χαλύβδινο σωλήνα, ενός χαλύβδινου ή ανοξείδωτου boiler με δίκτυο χαλκοσωλήνων (έστω και αν παρεμβάλλεται ορειχάλκινο ή ανοξείδωτο εξάρτημα), όπου ηλεκτρολύτης είναι το διερχόμενο νερό. Το ζευγάρι των δύο διαφορετικών μετάλλων σε συνδυασμό με τον ηλεκτρολύτη δημιουργούν ένα ηλεκτρικό στοιχείο (όπως ακριβώς σε μια μπαταρία), Όταν τα δύο μέταλλα βρίσκονται σε επαφή ή ενώνονται με ένα εξωτερικό αγώγιμο δρόμο (π.χ. μούφα), δημιουργείται ένα κλειστό κύκλωμα διαρρεόμενο από ρεύμα. Το ηλεκτροθετικότερο μέταλλο αποτελεί την άνοδο και το λιγότερο ηλεκτροθετικό την κάθοδο.

Επίσης, φαινόμενα ηλεκτρολυτικής διάβρωσης μπορούν να παρουσιαστούν και σε εκτεταμένα δίκτυα σωληνώσεων κτιριακών εγκαταστάσεων, ακόμα και στην περίπτωση ίδιων μετάλλων (π.χ γαλβανιζέ ή μαύρη σωλήνα) σε όλη τους την έκταση στα οποία δίκτυα σωληνώσεων σε κοντινή απόσταση υπάρχουν (όπως πλέον συμβαίνει πολύ συχνά στα σύγχρονα κτίρια) καλωδιώσεις ισχυρών ρευμάτων, υπολογιστών ή ασθενών ρευμάτων – ασθενών ρευμάτων, επικοινωνιών, υπολογιστών.

Η ΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΤΗΣ STS

Για την αποφυγή της ηλεκτρολυτικής διάβρωσης υπάρχει τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα μια αποτελεσματική και αξιόπιστη λύση χωρίς καμία ανάγκη συντηρήσεως. Είναι η παρεμβολή διηλεκτρικών συνδέσμων σε μορφή ρακόρ ή φλάντζας στα σημεία σύνδεσης (επαφής) των δυο διαφορετικών μετάλλων. Με την παρεμβολή των διηλεκτρικών (ηλεκτρομονωτικών) υλικών που εμπεριέχονται στους συνδέσμους επιτυγχάνεται η διακοπή της ηλεκτρικής συνέχειας μεταξύ των δυο μετάλλων.

Σε αυτές τις περιπτώσεις οι διηλεκτρικοί σύνδεσμοι εξουδετερώνουν την επίδραση του φαινομένου ηλεκτρόλυσης που δημιουργείται σε τμήματα σωληνώσεων λόγω των διαφορετικών μετάλλων ή την επίδραση επαγωγικών ρευμάτων που δημιουργούνται από γειτονικές καλωδιώσεις σε κάποιο τμήμα σωληνώσεων και την επέκταση τους σε όλο το δίκτυο ιδίων μετάλλων.

Η ποιότητα κατασκευής και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των διηλεκτρικών συνδέσμων της STS καλύπτονται από πιστοποιήσεις διεθνών οργανισμών πιστοποίησης.

Οι εφαρμογές των διηλεκτρικών συνδέσμων γίνονται σε τρεις περιπτώσεις ως ακολούθως:

Στην πρώτη περίπτωση οι διηλεκτρικοί σύνδεσμοι αποτελούνται από δύο μέρη. Το χαλύβδινο και το ορειχάλκινο μέρος. Ανάμεσα στα δύο μέρη παρεμβάλλεται το συνθετικό μονωτικό υλικό.
Το χαλύβδινο μέρος βιδώνεται στον χαλυβδοσωλήνα και το ορειχάλκινο μέρος βιδώνεται στο χαλκοσωλήνα.

Στη δεύτερη περίπτωση οι διηλεκτρικοί σύνδεσμοι βιδώνονται επάνω στο Boiler και κόβουν την επαφή με τα δίκτυα που μεταφέρουν ηλεκτρολύτη και καταστρέφουν τα Boilers.

Στην τρίτη περίπτωση η ύπαρξη των διηλεκτρικών συνδέσμων μεταξύ τμημάτων χαλυβδοσώληνων, εκτεταμένου δικτύου πέραν των 20 μέτρων, αποτρέπει την επέκταση σε όλο το δίκτυο, επαγωγικών ρευμάτων που πιθανόν παρουσιάζονται σε κάποιο τμήμα.

Οι διηλεκτρικοί σύνδεσμοι καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές της μηχανικής αντοχής των συνήθων συνδέσμων σωληνώσεων ώστε να εξασφαλίζονται όλες οι απαιτήσεις σε πίεση, θερμοκρασία και στεγανότητα των δίκτύων σωληνώσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΫΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ
ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η παρουσία του διηλεκτρικού συνδέσμου αυξάνει τη διάρκεια ζωής του ανοδίου, επειδή μειώνει τη ροή ηλεκτρολυτικών ρευμάτων διαμέσου του νερού. Επιπλέον, ο συνδυασμός των δύο μεθόδων προσφέρει απόλυτη προστασία επειδή η μία μέθοδος καλύπτει τα ασθενή σημεία της άλλης. Συγκεκριμένα, οι διηλεκτρικοί σύνδεσμοι εξασφαλίζουν τη διακοπή της μεταλλικής συνέχειας και άρα και της ροής του ηλεκτρολυτικού ρεύματος μέσω των μεταλλικών σωληνώσεων, όμως δεν εξασφαλίζουν τη διακοπή του ηλεκτρολυτικού ρεύματος μέσω του ηλεκτρικά αγώγιμου νερού ή όποιου άλλου υγρού διακινείται στο δίκτυο. Το κενό αυτό έρχονται να καλύψουν τα ανόδια μαγνησίου, στη μορφή των συσκευών καθοδικής προστασίας Stopcor, οι οποίες έχουν την ιδιότητα να επιβάλλουν μία σταθερή αρνητική τάση σε ολόκληρη την εγκατάσταση, καταργώντας έτσι το οξειδωτικό περιβάλλον και την ηλεκτρόλυση, με αποτέλεσμα η διάβρωση του δικτύου να ελαχιστοποιείται ή να καταργείται εντελώς, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν και διηλεκτρικοί σύνδεσμοι στα σημεία σύνδεσης χαλκού με σίδηρο ή ανοξείδωτου με μαύρη σιδηροσωλήνα κτλ., όπου θα ήταν πιθανή η δημιουργία τοπικών ηλεκτρολυτικών ρευμάτων μικρής εντάσεως παρά τη συνολική προστασία που εξασφαλίζει η καθοδική προστασία στην εγκατάσταση. Πάντως, σε ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις, για λόγους απλούστευσης και για να διατηρηθεί το κόστος της παρέμβασης σε λογικά επίπεδα, συνήθως περιοριζόμαστε στην απλή εφαρμογή καθοδικής προστασίας με εξωτερική τοποθέτηση συσκευών Stopcor σε ένα ή περισσότερα σημεία της εγκατάστασης, η οποία είναι πολύ πιο απλή, οικονομική και γρήγορη από το κόψιμο του σωλήνα που απαιτείται σε όλα τα σημεία σύνδεσης διαφορετικών μετάλλων για την εγκατάσταση διηλεκτρικών συνδέσμων.

ΦΙΛΤΡΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ, ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΟΞΕΙΔΙΩΝ

Σε δίκτυα που έχουν πρόβλημα ηλεκτρολυτικής διάβρωσης ή χημικής οξείδωσης προτείνουμε την εξής λύση για τη συγκράτηση σωματιδίων σκουριάς, οξειδίων και άλλων μεταλλικών ενώσεων που η διάμετρός τους είναι μεγαλύτερη από ένα μικρό:
Φίλτρο BIG BLUE της PENTEK Αμερικής
Πρόκειται για ένα φίλτρο κεντρικής παροχής που κατακρατά πολύ μικρά σωματίδια, μεγέθους πάνω από 1 μικρό. Είναι κατάλληλο και για την αφαίρεση της σκουριάς από το νερό.

Μοιράσου το στα social media