WBM Weimarer Boden-Mörtel

Εδαφοκονίαμα που καταργεί τους δονητές,
εξασφαλίζει τέλεια πλήρωση των χανδάκων,
αποτρέπει το ενδεχόμενο καθίζησης,
προστατεύει τις σωληνώσεις από την πίεση
και εξοικονομεί χρόνο και χρήματα.

Η επαναπλήρωση ενός χάνδακος (ορύγματος) με τσιμεντοκονίαμα μετά την τοποθέτηση αγωγών είναι μία εργασία που παρουσιάζει πολλές δυσκολίες, καθώς από αυτήν εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό το ποσοστό επιτυχίας του όλου έργου. Πολλές σημαντικές ατέλειες σε έργα που έχουν γίνει σε όλη την Ελλάδα οφείλονται σε σφάλματα που έγιναν κατά την επαναπλήρωση των χανδάκων, αλλά και σε κάποια αναπόφευκτρα προβλήματα που ανάγονται σε εγγενή μειονεκτήματα της ίδιας της φύσης των τσιμεντοκονιαμάτων. Μερικά από αυτά τα προβλήματα είναι τα εξής:

 • πρόωρη φθορά των αγωγών εξαιτίας της ανομοιόμορφης πίεσης που εξασκείται στα διάφορα σημεία του μήκους και της περιφέρειάς τους,
 • καθίζηση εδάφους, επειδή έμειναν κενά κατά τη δόνηση του τσιμεντοκονιάματος,
 • εισροή όμβριων υδάτων μέσα από ρωγμές του τσιμεντοκονιάματος, που προκαλούν πρόωρη διάβρωση των εξωτερικών τοιχωμάτων του αγωγού,
 • και άλλα προβλήματα που θα παρουσιαστούν πιο κάτω.

Όλα τα πιο πάνω προβλήματα προλαμβάνονται και αποφεύγονται με την γερμανική τεχνολογία του “εδαφοκονιάματος” WBM που παρουσιάζει εδώ η Smart Technical Solutions, με την οποία το τσιμεντοκονίαμα καταργείται και αξιοποιούνται τα ίδια τα προϊόντα της εκσκαφής. Επιπλέον, αυτή η τεχνολογίας μειώνει κατά πολύ το χρόνο και το κόστος της εκτέλεσης ολόκληρου του έργου, προσφέροντας συγκεκριμένα πλεονεκτήματα που αναλύονται πιο κάτω, τα οποία αφορούν όλα τα στάδια του έργου, από την εκσκαφή μέχρι την επαναπλήρωση και την τελική κάλυψη του χάνδακος.

Το γερμανικής τεχνολογίας εδαφοκονίαμα WBM είναι ένα νέο δομικό υλικό που αποτελείται κατά 93 έως 97% από αδρανή υλικά. Με την προσθήκη και ανάμιξη ενός σταθεροποιητή και ενός πλαστικοποιητή αυτά τα δομικά υλικά μετατρέπονται σε μια μάζα κατάλληλη για την πλήρωση ορυγμάτων (χανδάκων). Το υλικό στερεοποιείται και έτσι καταργείται η χρήση των δονητών για τη συμπύκνωση της μάζας. Επιπλέον, το εδαφοκονίαμα WΒΜ, αν και παρουσιάζει υψηλές τιμές συμπίεσης, εντούτοις σε περίπτωση ανάγκης για επισκευή διαλύεται με απλή χρήση φτυαριού. εδαφοκονίαμα WBM

Το εδαφοκονίαμα WBM έχει επίσης την ιδιότητα να εισχωρεί και να προσκολλάται στα τοιχώματα των εκσκαφών, έτσι ώστε να ενσωματώνεται πλήρως με το έδαφος.

Σε πολλές περιπτώσεις έχει αποδειχθεί ότι χάρη στη χρήση του εδαφοκονιάματος WBM κατά την τοποθέτηση σωληνώσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, αερίου ή καλωδίων ενέργειας επιτυγχάνεται σημαντική μείωση του συνολικού κόστους της κατασκευής, που πολλές φορές φθάνει το 35%.

Το εδαφοκονίαμα WBM χρησιμοποιείται και σε πολλές άλλες εφαρμογές, όπως είναι η κατασκευή επιχώσεων, βάσεων και υποβάσεων. Το εδαφοκονίαμα WBM αποτελείται από τα εξής συστατικά:

 • Κοινή άμμος με προκαθορισμένη κοκκομετρία ή προϊόντα συναφών εκσκαφών ή καθαιρέσεων που έχουν ανακυκλωθεί και υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία ώστε να αποκτήσουν συγκεκριμένη κοκκομετρία, η οποία είναι από 0 έως 32mm. Επίσης είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν ως αδρανή υλικά τα ίδια τα προϊόντα της εκσκαφής, αφού πρώτα περαστούν από σπαστήρα, αν η κοκκομετρία τους δε είναι κατάλληλη.
 • Ο πλαστικοποιητής WBM-PLATROS, που αναμιγνύεται με νερό και το διάλυμα που δημιουργείται είναι έτοιμο για ανάμειξη με τα υπόλοιπα υλικά.
 • Ο σταθεροποιητής, που συνήθως είναι τσιμέντο τάξης 32,5 ή 42,5 ή ακόμα και 52,5 σε περίπτωση που επιθυμούμε άμεση στερεοποίηση του μείγματος.

Η λειτουργία και τα οφέλη του εδαφοκονιάματος WBM

 • Το εδαφοκονίαμα WBM παρασκευάζεται με τις ίδιες διαδικασίες και με τους ίδιους κανόνες με τους οποίους παράγεται το σκυρόδεμα. Ως εκ τούτου, εφαρμόζεται και με ανάλογους τρόπους.
 • Η ρευστότητά του εξαρτάται από την ποσότητα νερού που θα χρησιμοποιηθεί.
 • Η μεταφορά και η εφαρμογή του γίνεται με τα συνήθη μέσα που χρησιμοποιούνται και για το σκυρόδεμα.
 • Για να πραγματοποιηθεί η πλήρωση των χανδάκων χωρίς περαιτέρω συμπύκνωση, πρέπει να μειωθούν οι τάσεις ελκυσμού του τελικού μείγματος, για όσο χρόνο διαρκεί η επεξεργασία και η τοποθέτηση του εδαφοκονιάματος. Στη συνέχεια, πρέπει να αυξηθούν ομοιόμορφα οι τάσεις ελκυσμού, έτσι ώστε το κονίαμα να αποκτήσει ομοιόμορφα τη στερεά μορφή του. Το πρώτο επιλύεται με την προσθήκη του πλαστικοποιητή και το δεύτερο με την προσθήκη του σταθεροποιητή.
 • Με την εφαρμογή του εδαφοκονιάματος WBM επιτυγχάνουμε τη βέλτιστη κατανομή των ακτινωτών πιέσεων στους σωλήνες. Το αποτέλεσμα είναι ότι η μειωμένη πίεση στα τοιχώματα των σωληνώσεων αυξάνει την προσδόκιμη διάρκεια ζωής τους.
 • Η ρευστότητα του εδαφοκονιάματος WBM επιτρέπει στο κονίαμα να περιβάλλει απόλυτα τις σωληνώσεις και να εφάπτεται με όλη την εξωτερική περιφέρειά τους, καλύπτοντας παράλληλα εντελώς όλα τα κενά και τις κοιλότητες που υπάρχουν στα ορύγματα.
 • Το εδαφοκονίαμα WBM χάρη στη σύνθεσή του έχει εξαιρετικές στεγανωτικές ιδιότητες. Κατά συνέπεια, προστατεύει τις σωληνώσεις από την υγρασία ή από τη επαφή με λύματα και άλλους διαβρωτικούς παράγοντες.
 • Για τον ίδιο λόγο παρέχει τη δυνατότητα εφαρμογής ακόμα και όταν υπάρχουν υπόγεια ύδατα.
 • Τέλος, η παρουσία του πλαστικοποιητή στο μείγμα εξασφαλίζει την ισχυρή ενσωμάτωσή του με τα τοιχώματα των χανδάκων.

Ο τρόπος εφαρμογής του εδαφοκονιάματος WBM

 1. Οι αγωγοί τοποθετούνται πάνω σε στρώση πάχους 10 έως 15 cm εδαφοκονιάματος WBM.
 2. Στην συνέχεια, ρίχνουμε ανά 1,5 m πάνω στις σωληνώσεις τόση ποσότητα εδαφοκονιάματος όση απαιτείται για να καλύπτεται και να συγκρατείται η σωλήνωση.
 3. Περιμένουμε για λίγη ώρα μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατασκευή και στη συνέχεια ξεκινάμε την έγχυση του κονιάματος για την πλήρωση του χάνδακα.
 4. Ο σκοπός είναι να αποφύγουμε τυχόν φαινόμενα ανώσεως που θα προκληθούν κατά την έγχυση.
 5. Το εδαφοκονίαμα WBM μπορεί να αποτελέσει και την τελική επιφάνεια της βάσης για οδόστρωση ή πλακόστρωση. Όμως, για λόγους οικονομίας η τελική επιφάνεια του εδαφοκονιάματος WBM, μπορεί να καλυφθεί σε πάχος 20cm με υλικά εκσκαφών ή υποστρώματος οδόστρωσης (ανάλογα με το ποια θα είναι η χρήση της επιφάνειας του εδάφους). Σε αυτά τα μικρά πάχη δεν υπάρχει πρόβλημα συμπίεσης. Η επίστρωση με τα αδρανή υλικά μπορεί να γίνει αφού περάσουν 7 με 8 ώρες από την πλήρωση των ορυγμάτων με εδαφοκονίαμα WBM. Η συμπίεσή τους πρέπει να γίνει μετά την πάροδο 24 ωρών, προκειμένου να έχει σταθεροποιηθεί πλήρως το εδαφοκονίαμα.

Δείτε στο τέλος του κειμένου φωτογραφίες που παρουσιάζουν ευκρινώς τα πιο πάνω στάδια της εφαρμογής.

Οι εδαφοτεχνικές ιδιότητες του εδαφοκονιάματος WBM

Το εδαφοκονίαμα WBM συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές του Γερμανικού Υπουργείου Μεταφορών σχετικά με την κατασκευή οδών (ΖΤVE-stb94), καθώς επίσης και με τις τεχνικές προδιαγραφές του ίδιου Υπουργείου που αφορούν τις εκσκαφές σε επιφάνειες κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών (ΖΤVE-stb 89). Επίσης, καλύπτει τις προδιαγραφές DIN18134. Ο απαιτούμενος συντελεστής παραμόρφωσης Ev2=45MN/m2, στην περίπτωση του εδαφοκονιάματος WBM υπερκαλύπτεται.

Τεχνικά, οικονομικά και οικολογικά πλεονεκτήματα του εδαφοκονιάματος WBM

 • Επαναχρησιμοποιείται ολόκληρο ή το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων της εκσκαφής. Εκλείπει έτσι η ανάγκη αποκομιδής των πετρών και των χωμάτων (μπάζα).
 • Αξιοποιούνται προϊόντα ανακύκλωσης που προέρχονται από κατεδαφίσεις ή εκβραχισμούς, αφού φυσικά υποστούν επεξεργασία ώστε να επιτευχθεί η απαραίτητη κοκκκομετρία.
 • Εξαλείφεται η ανάγκη της αντικατάστασης πολύ χαλαρών εδαφών με εδάφη λιγότερο χαλαρά ώστε να υποδεχθούν την σωλήνωση χωρίς κίνδυνο καθίζησης.
 • Το απαιτούμενο πλάτος της εκσκαφής μειώνεται, επειδή δεν απαιτείται συμπίεση της επίχωσης. Κατά συνέπεια, το κόστος της εκσκαφής χάρη στη χρήση του εδαφοκονιάματος WBM μειώνεται δραστικά, αφού η μόνη απαίτηση που υπάρχει για το πλάτος της εκσκαφής είναι να μπορεί να περάσει το μίγμα μεταξύ των τοιχωμάτων της εκσκαφής και των σωληνώσεων.
 • Είναι δυνατό να αποφευχθεί η τοποθέτηση υποβάσεων για οδόστρωμα και πλακοστρώσεις.
 • Ο χρόνος ζωής των σωληνώσεων αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό, καθώς η σταδιακή φθορά τους εξαιτίας της πίεσης που ασκείται πάνω στα τοιχώματα ελαχιστοποιείται, αφού η τιμή αυτής της πίεσης μειώνεται σημαντικά.
 • Ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση του έργου μειώνεται σημαντικά, και μαζί και το κόστος.
 • Το κονίαμα διαλύεται εύκολα σε περίπτωση που θα υπάρξει ανάγκη επισκευής ή διέλευσης, ακόμα και χωρίς μηχανικά μέσα. Συνεπώς, υπάρχει πιθανή περαιτέρω μείωση του κόστους, σε δεύτερη φάση.
 • Το πρόβλημα της συμπύκνωσης των χανδάκων και της αποφυγής καθιζήσεων και ζημιών στους αγωγούς από αυτήν την αιτία βρίσκει με το εδαφοκονίαμα WBM αποτελεσματική και οριστική λύση. Έτσι, θα εκλείψει το δυσάρεστο ελληνικό φαινόμενο της καθίζησης της ασφάλτου ή των πλακόστρωτων μερικούς μήνες μετά την εκτέλεση του έργου, που αποτελεί πρόβλημα αισθητικής αλλά και αιτία ατυχημάτων για πεζούς, δίκυκλα και αυτοκίνητα, για να μην θυμηθούμε και τα ατυχήματα λόγω καθίζησης, κατά τα οποία έχουμε δει ανατροπές φορτωμένων φορτηγών που ένας τροχός τους βυθίστηκε σε χαντάκι που δεν είχε επαρκή συμπύκνωση.
 • Μειώνεται σημαντικά η όχληση των περιοίκων και των οδηγών, ιδίως όταν τα έργα εκτελούνται σε αστικές περιοχές.

Κόστος αγοράς υλικών ή ανάθεση εργολαβίας στη Smart Technical Solutions

Σχετικά με το κόστος των υλικών που απαιτούνται για το έργο σας ή για την ανάθεση ολόκληρης της εργολαβίας στην εταιρεία μας, επικοινωνήστε μαζί μας.

Φωτογραφίες με όλα τα στάδια της εφαρμογής

1 εδαφοκονίαμα WBM 1 2 εδαφοκονίαμα WBM 2
3 εδαφοκονίαμα WBM 3 4 εδαφοκονίαμα WBM 4
5 εδαφοκονίαμα WBM 5 6 εδαφοκονίαμα WBM 6
7 εδαφοκονίαμα WBM 7 8 εδαφοκονίαμα WBM 8
9 εδαφοκονίαμα WBM 9 10 εδαφοκονίαμα WBM 10

 

Μοιράσου το στα social media