Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

Οι υπηρεσίες του Τεχνικού Ασφαλείας είναι πολύτιμες. Η προσφορά τους δεν πρέπει να ικανοποιεί απλά τις συνθήκες που ορίζει ο νόμος. Πρέπει να γίνεται με πλήρη υπευθυνότητα από εξειδικευμένους μηχανικούς, σε συνεργασία πάντα με την Επιθεώρηση Εργασίας και τα αρμόδια ΚΕΠΕΚ.

Προσφέρουμε:

  • Εντοπισμό των πηγών κινδύνου που δημιουργούνται κατά την εργασία.
  • Αξιολόγηση των κινδύνων με στόχο την πλέον ενδεδειγμένη επιλογή: εξοπλισμού εργασίας, χρησιμοποιούμενων μέσων, της διαμόρφωσης του χώρου εργασίας και της οργάνωσης της εργασίας.
  • Έλεγχο της επάρκειας των εφαρμοζόμενων μέσων και τρόπων προστασίας.
  • Ιεράρχηση των ενεργειών που πρέπει να γίνουν, εφόσον, ύστερα από την εκτίμηση, διαπιστωθεί ότι απαιτούνται πρόσθετα μέτρα πέραν των υπαρχόντων.
  • Καθορισμό της διαδικασίας διασφάλισης της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων.
  • Καθορισμό της διαδικασίας ενημέρωσης Αρμοδίων Αρχών, Εργαζομένων και Διοίκησης σχετικά με τα ατυχήματα.
  • Προσαρμογή των παραγωγικών διαδικασιών και μεθοδολογίας εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και προδιαγραφές.
Μοιράσου το στα social media