Ζητούνται Πωλητές και Μηχανικοί Πωλήσεων για Εξοπλισμό,
Αναλώσιμα και Έργα Επεξεργασίας Νερού και Υγρών Αποβλήτων

από την τεχνική και εμπορική εταιρεία
Smart Technical Solutions

με έδρα τα Άνω Πατήσια στην Αθήνα

Επεξεργασία νερού και υγρών αποβλήτων: μία σύνθετη δραστηριότητα

Μία από τις κυριότερες δραστηριότητες Smart Technical Solutions είναι η επεξεργασία νερού και υγρών αποβλήτων. Πρόκειται για έναν πολύ μεγάλο κλάδο με αμέτρητες διαφορετικές εφαρμογές και υποπεριπτώσεις. Αυτή η ποικιλότητα, που ισχύει τόσο για το νερό όσο και για τα υγρά απόβλητα, οφείλεται σε δύο βασικές αιτίες:

  1. στις πολλές διαφορετικές ποιότητες νερού που υπάρχουν, με διάφορα προβληματικά συστατικά, τα οποία πρέπει να αφαιρούνται ή να τροποποιούνται με κάποιον τρόπο ή να συμπληρώνονται με νέα συστατικά, ώστε να μην προξενούν προβλήματα και ζημιές, τόσο στις υδραυλικές εγκαταστάσεις όσο και στους τελικούς αποδέκτες στα σημεία κατανάλωσης (άνθρωποι, ζώα, φυτά, μηχανήματα παραγωγής, υδραυλικές εγκαταστάσεις κ.ά.)
  2. στις πολλές διαφορετικές χρήσεις του νερού (πόσιμο, λάτρα, πότισμα, βιομηχανική χρήση, θέρμανση κ.ά. χρήσεις), η καθεμιά από τις οποίες προϋποθέτει διαφορετικές προδιαγραφές ποιότητας για το εισερχόμενο νερό, και επιπλέον η ίδια η χρήση του νερού προξενεί διαφορετικούς κινδύνους και επιπλοκές λόγω της ιδιαιτερότητας της κάθε χρήσης (για παράδειγμα, το νερό που θερμαίνεται αφήνει επικαθίσεις αλάτων και προξενεί φαινόμενα διάβρωσης λόγω χημικής οξείδωσης και ηλεκτρόλυσης, το νερό που παγώνει προξενεί θραύση της εγκατάστασης εξαιτίας της διαστολής του, το νερό που επιμολύνεται χρειάζεται να απολυμανθεί, το νερό που ρυπαίνεται με λάδια ή στερεά σωματίδια κατά την παραγωγή μίας βιομηχανίας χρειάζεται να φιλτραριστεί ή να περάσει από βιοχημική επεξεργασία κτλ.)

Πωλητές με τεχνική κατάρτιση για την εξυπηρέτηση των εισερχόμενων ζητήσεων

Κατά συνέπεια, οι πωλητές του συγκεκριμένου τμήματος πωλήσεων της εταιρείας χρειάζεται να έχουν, αν μη τι άλλο, φιλομάθεια, ώστε να ενημερώνονται τόσο για τις καινοτόμες και οικολογικές λύσεις της εταιρείας όσο και για τις καθιερωμένες συμβατικές τεχνολογίες της αγοράς, αλλά και για τα διάφορα είδη εγκαταστάσεων και διαδικασιών κατά τη χρήση του νερού στις πολλές διαφορετικές εφαρμογές με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι σε καθημερινή βάση. Αυτό είναι ένα γεγονός που συμβαίνει λόγω των εισερχόμενων ζητήσεων που λαμβάνει η εταιρεία μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου από πελάτες όλων των κατηγοριών, που έχουν διαφορετικές απαιτήσεις και ανάγκες ο καθένας όσον αφορά το ζήτημα της επεξεργασίας του νερού και των αποβλήτων τους.

Δυνατότητα για υψηλό εισόδημα για τους πωλητές αυτού του τομέα

Αυτός ο τομέας είναι, μάλλον, ο πιο απαιτητικός από τους τομείς πωλήσεων της εταιρείας, όσον αφορά την τεχνική κατάρτιση που απαιτείται από τους πωλητές. Όμως, είναι παράλληλα και ένας τομέας που ασχολείται συχνά με μεγάλα έργα, πράγμα που σημαίνει και ένα σημαντικό εισόδημα για τους πωλητές που έχουν εξοπλιστεί με την κατάλληλη γνώση για να δίνουν λύσεις στους πελάτες τους, φυσικά πάντα σε συνεργασία με τους προμηθευτές και τους τεχνικούς συμβούλους της εταιρείας.

Προϊόντα και υπηρεσίες επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων

Αναλυτική παρουσίαση των προϊόντων και των υπηρεσιών που καλύπτει η εταιρεία στον τομέα της επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων θα βρείτε στις εξής ενότητες:

Αναζήτηση υπεύθυνων πωλητών με πολλαπλά καθήκοντα

Η εταιρεία ζητά πωλητές με πλήρη απασχόληση για το τμήμα πωλήσεων εξοπλισμού, αναλωσίμων και έργων στον τομέα της επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων. Οι πωλητές αυτού του τμήματος αναλαμβάνουν τα εξής καθήκοντα:

  1. την εξυπηρέτηση των εισερχόμενων ζητήσεων από νέους πελάτες (ιδιώτες, μηχανικούς, υδραυλικούς, ξενοδοχεία, βιομηχανίες, εταιρείες ύδρευσης, ναυτιλιακές ετιαρείες και άλλες κατηγορίες πελατών), οι οποίοι επισκέπτονται τον παρόντα δικτυακό τόπο σε καθημερινή βάση, κατά κανόνα μέσω του Google, αναζητώντας αξιόπιστες, πρακτικές και οικονομικές λύσεις για θέματα επεξεργασίας νερού και αποβλήτων και προστασίας των εγκαταστάσεών τους,
  2. την επικοινωνία με τους ήδη υπάρχοντες πελάτες της εταιρείας, με σκοπό τη διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησής τους από τη μέχρι τώρα συνεργασία τους με την εταιρεία, την επίλυση τυχόν προβλημάτων τους, τη λήψη επαναληπτικών παραγγελιών, την εκμαίευση άλλων τεχνικών αναγκών τους και τη λήψη συστάσεων για δυνητικούς πελάτες που μπορεί να έχουν παρόμοια τεχνικά προβλήματα προς επίλυση,
  3. την παρουσίαση των καινοτόμων και οικολογικών τεχνολογιών της εταιρείας (εξοπλισμό και αναλώσιμα) σε ιδιώτες, εταιρείες και οργανισμούς που περιλαμβάνονται στο πελατολόγιο της εταιρείας, ώστε να κατανοήσουν τα πλεονεκτήματα και τα τεχνικά και οικονομικά οφέλη που θα έχουν αν αποφασίσουν την εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών στις εγκατάστάσεις τους (για παράδειγμα, η λειτουργία ενός μικρού βιολογικού καθαρισμού αντί ενός βόθρου παρέχει πολλαπλά οφέλη),
  4. την επικοινωνία με επαγγελματίες του κλάδου (υδραυλικοί, μηχανολόγοι, υγιεινολόγοι κ.ά.) για ενημέρωσή τους σχετικά με τα οφέλη των καινοτόμων τεχνικών προτάσεων της εταιρείας,
  5. την επικοινωνία με γραφεία μελετών, για να προδιαγράφουν ορισμένες νέες αλλά δοκιμασμένες και πιστοποιημένες προτάσεις στα έργα τους, με απώτερο σκοπό τη λήψη παραγγελιών από τους αναδόχους των έργων αυτών,
  6. την παρουσίαση των τεχνικών προτάσεων της εταιρείας σε όλους τους δήμους και τις δημοτικές εταιρείες ύδρευσης (ΔΕΥΑ), που αντιμετωπίζουν διάφορα σοβαρά και κοστοβόρα προβλήματα τόσο στην ύδρευση όσο και στην αποχέτευση, τα οποία μπορούν να λυθούν με σχετικά μικρό κόστος και απλές διαδικασίες με την εφαρμογή αυτών των τεχνικών προτάσεων.

Έτοιμο πελατολόγιο θετικά προδιατεθειμένο προς την εταιρεία

Η εταιρεία διαθέτει μεγάλο πελατολόγιο στους πιο πάνω κλάδους της αγοράς. Οι πωλητές της εταιρείας έχουν πρόσβαση σε όλο αυτό το πελατολόγιο. Αυτό διευκολύνει κατά πολύ την εργασία τους, καθώς απευθύνονται σε πελάτες οι οποίοι ήδη γνωρίζουν την εταιρεία ή έχουν συνεργαστεί μαζί της στο παρελθόν.

Η προϋπηρεσία και το τεχνικό υπόβαθρο των πωλητών

Είναι επιθυμητή αλλά όχι απαιτούμενη η προϋπηρεσία των υποψήφιων πωλητών στον τομέα των πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων. Επίσης, είναι επιθυμητή αλλά όχι απαιτούμενη η ιδιότητα του μηχανολόγου ή άλλης ειδικότητας που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με αυτόν τον τομέα. Τέλος, η ευκολία στη χρήση των υπολογιστών είναι απαραίτητη, για την παρακολούθηση της πορείας των πελατών μέσα από το σύστημα της εταιρείας.

Προϋποθέσεις καταλληλότητας πωλητή και όροι συνεργασίας

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις και τους όρους της προτεινόμενης συνεργασίας θα βρείτε εδώ.

Εξωτερικοί πωλητές: μία ενδιαφέρουσα εναλλακτική μορφή συνεργασίας

Σημειώστε ότι για τους πωλητές που δεν θέλουν ή δεν μπορούν να εργάζονται σε θέση εργασίας με υπολογιστή σε κλειστό χώρο αλλά προτιμούν να βρίσκονται συνέχεια έξω για να συναντούν πελάτες με ή χωρίς κλεισμένα ραντεβού, υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν εξωτερικοί πωλητές και είτε να κάνουν ψυχρές επαφές είτε να πηγαίνουν σε ραντεβού κανονισμένα από άλλους πωλητές ή από τη γραμματεία πωλήσεων της εταιρείας.

Μοιράσου το στα social media