STOPCOR
τεχνολογία καθοδικής προστασίας

και εξοικονόμησης ενέργειας στα κυκλώματα θέρμανσης

Το πιο κάτω κείμενο παρουσιάζει συνολικά το θέμα της καθοδικής προστασίας σε κυκλώματα θέρμανσης. Ειδικότερα, σχετικά με το ζήτημα της εξοικονόμησης ενέργειας που επιτυγχάνεται με αυτή τη μέθοδο, θα βρείτε αναφορές σε διάφορα σημεία του κειμένου.

Περιγραφή του προβλήματος και παρουσίαση των αρνητικών συνεπειών του

Στα κυκλώματα θέρμανσης συχνά παρουσιάζονται φαινόμενα δράβωσης λόγω ηλεκτρόλυσης ή χημικής οξείδωσης στους σωλήνες, στους λέβητες, στις βάνες, στα φίλτρα, στους κυκλοφορητές, στα θερμαντικά σώματα και γενικά σε ολόκληρη την εγκατάσταση, με αποτέλεσμα:

 • να αδυνατίζουν τα τοιχώματα των σωληνώσεων, των αυλών στους λέβητες, των σωμάτων, των σερπαντινών στα boilers, των εναλλακτών και άλλων εξαρτημάτων, που τρυπάνε προξενώντας έτσι διαρροές ή ακόμα και πλημμύρες και μεγάλες ζημιές σε υπόγεια και λεβητοστάσια,
 • να μειώνεται ο χρόνος ζωής της εγκατάστασης (σωληνώσεις, λέβητες, θερμαντικά σώματα κτλ.) και να απαιτείται κάποια στιγμή εξολοκλήρου αντικατάστασή της επειδή η διάβρωση έχει προχωρήσει σε βαθμό που δεν θεραπεύεται πλέον,
 • να υπάρχει ένα σταθερά υψηλό ετήσιο κόστος συντήρησης της εγκατάστασης εξαιτίας των συχνών επισκευαστικών επεμβάσεων που απαιτείται να κάνουν οι υδραυλικοί για να μπαλώνουν τρύπες, να ξεκολλάνε βάνες, να αντικαθιστούν βάνες, κυκλοφορητές και άλλα διαβρωμένα εξαρτήματα,
 • να σπαταλάται σημαντική ποσότητα ενέργειας από το ζεστό νερό που διαρρέει, καθώς το φρέσκο νερό που προστίθεται αυτόματα σε αντικατάσταση του νερού που διαρρέει πρέπει να ζεσταθεί ξανά.
 • να προστίθενται συνεχώς νέες ποσότητες αλάτων και οξυγόνου, οι οποίες περιέχονται στο φρέσκο νερό που προστίθεται συνέχεια και οι οποίες προξενούν ακόμα μεγαλύτερη ζημιά στο κύκλωμα,
 • οι βάνες να μην στεγανοποιούν καλά και να στάζουν και να μην μπορούν να κλείσουν προκειμένου να γίνει μία τοπική επισκευή, αναγκάζοντας έτσι τους τεχνίτες να αδειάσουν ολόκληρο το κύκλωμα από το νερό,
 • τα παραγόμενα οξείδια και ρινίσματα μετάλλων να επικάθηνται σε μορφή λασπώδους μούργας στο λέβητα και στα σώματα μειώνοντας έτσι τη θερμική απόδοσή τους και αυξάνοντας την κατανάλωση καυσίμου και ανεβάζοντας το συνολικό κόστος της θέρμανσης,
 • να παράγονται αέρια που επίσης μειώνουν την απόδοση και αυξάνουν το κόστος της θέρμανσης, ενώ παράλληλα αυξάνουν την πίεση στο δίκτυο προξενώντας έτσι ζημιές σε περιοχές που έχουν αδυνατίσει λόγω της διάβρωσης,
 • να αυξάνεται η αγωγιμότητα του νερού εξαιτίας των μεταλλικών στοιχείων και των οξειδίων που παράγονται από τη διάβρωση των μετάλλων αλλά και εξαιτίας των νέων αλάτων που προστίθενται με τη συνεχή προσθήκη φρέσκου νερού εξαιτίας των διαρροών, με αποτέλεσμα να εντείνεται το φαινόμενο της ηλεκτρόλυσης με εκθετική πρόοδο με την πάροδο του χρόνου και να γίνονται όλο και πιο συχνές οι ζημιές.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόβλημα της διάβρωσης των υδραυλικών εγκαταστάσεων εξαιτίας της ηλεκτρόλυσης και της χημικής οξείδωσης μπορείτε να βρείτε στη σελίδα Καθοδική (Αντιδιαβρωτική) Προστασία Υδραυλικών Εγκαταστάσεων.

Η λύση που προτείνει η Smart Technical Solutions και η αιτιολόγησή της

Με την τοποθέτηση μίας συσκευής καθοδικής προστασίας STOPCOR κατάλληλου μεγέθους, ανάλογα με την έκταση του κυκλώματος θέρμανσης (και του ζεστού νερού χρήσης, αν υπάρχει κεντρικό boiler ή ηλιακοί συλλέκτες), επιτυγχάνεται πλήρης και οριστική προστασία ολόκληρης της εγκατάστασης από τη διάβρωση, τόσο εξαιτίας της ηλεκτρόλυσης όσο και εξαιτίας της χημικής οξείδωσης.

Σε κτίρια άνω των 1.000m2 απαιτούνται δύο ή περισσότερες συσκευές. Η δράση των συσκευών αυτών εξαπλώνεται όχι μόνο στο κύκλωμα της θέρμανσης και του ζεστού νερού χρήσης, αλλά και σε ολόκληρο το δίκτυο ύδρευσης του κτιρίου.

Προαιρετικά, για ακόμα υψηλότερο βαθμό προστασίας, μπορεί να προστεθεί στο νερό του κυκλώματος επαρκής ποσότητα από το διάλυμα καθοδικής προστασίας STOPCOR LIQUID.

Τόσο οι συσκευές καθοδικής προστασίας STOPCOR όσο και το διάλυμα καθοδικής προστασίας STOPCOR LIQUID είναι αναλώσιμα, καθώς η μάζα τους θυσιάζεται απορροφώντας όλη τη διαβρωτική δράση των μετάλλων που αποτελούν το κύκλωμα και του νερού που το διαρρέει. Έτσι, χρειάζονται αντικατάσταση, οι μεν συσκευές περίπου κάθε τρία χρόνια, το δε διάλυμα περίπου κάθε ένα με δύο χρόνια. Το κόστος της αντικατάστασής τους είναι μηδαμινό σε σύγκριση με τα οφέλη που προσφέρουν και τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά στην αμέσως επόμενη παράγραφο.

Τονίζουμε εδώ ότι στην πράξη έχει διαπιστωθεί ότι η τεχνολογία STOPCOR παρέχει και ένα ακόμα παράπλευρο όφελος πέρα από την εξάλειψη της διάβρωσης: αποτρέπει την επικάθιση των αλάτων, ενώ παράλληλα απομακρύνει και τις προϋπάρχουσες επικαθίσεις που έχουν σχηματιστεί μέσα στα χρόνια. Οι επικαθίσεις αλάτων, όπως είναι γνωστό, προξενούν τα εξής προβλήματα σε ένα κύκλωμα θέρμανσης:

 • Σχηματίζουν θερμομονωτικό στρώμα, μειώνοντας έτσι τη θερμική απόδοση των λεβήτων και των θερμαντικών σωμάτων, με αποτέλεσμα να μη θερμαίνεται επαρκώς το κτίριο.
 • Αυξάνουν την κατανάλωση θερμικής ενέργειας, δηλαδή καυσίμου, και κατ’ επέκταση το ετήσιο χρηματικό κόστος της θέρμανσης.
 • Επιταχύνουν τη διάβρωση των μετάλλων πάνω στα οποία έχουν επικαθίσει, επειδή τα μεταλλικά στοιχεία που περιέχουν επιτείνουν το φαινόμενο της ηλεκτρόλυσης, καθώς μάλιστα βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τα μέταλλα της εγκατάστασης (σωλήνες, αυλοί λεβήτων, σώματα θέρμανσης, σερπαντίνες fan coils ή boilers κτλ.)
 • Μειώνουν τη διατομή των σωληνώσεων αυξάνοντας έτσι την πίεση και την πιθανότητα τρυπήματος εξαιτίας της πίεσης, ενώ παράλληλα η παροχή ζεστού νερού προς τα θερμαντικά σώματα γίνεται ανεπαρκής και αυτό είναι ένας ακόμα λόγος για μείωση της θερμαντικής απόδοσής τους και σπατάλη καυσίμων και χρημάτων.
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προβλήματα που προξενούν οι επικαθίσεις αλάτων σε μία υδραυλική εγκατάσταση, μπορείτε να δείτε τη σελίδα Το πρόβλημα των επικαθίσεων.

Τρόπος ελέγχου αποτελεσμάτων και τεχνικά και οικονομικά οφέλη

Με την παρέμβαση που περιγράψαμε πιο πάνω εξαλείφονται όλα τα προβλήματα που περιγράψαμε στην πρώτη παράγραφο. Συγκεκριμένα:

 • Παύει η σταδιακή λέπτυνση των τοιχωμάτων των σωληνώσεων, των αυλών στους λέβητες, των σωμάτων, των σερπαντινών στα boilers, των εναλλακτών και άλλων εξαρτημάτων, με αποτέλεσμα να μην τρυπάνε και να εξαλείφονται οι διαρροές και οι πλημμύρες.
 • Παρατείνεται κατά πολύ ο συνολικός προσδόκιμος χρόνος ζωής της εγκατάστασης (σωληνώσεις, λέβητες, θερμαντικά σώματα κτλ.). Μπορεί μάλιστα, να αποφευχθεί δια παντός η αντικατάσταση του εξοπλισμού, αν τηρούνται οι απλές οδηγίες συντήρησης, επίβλεψης και περιοδικής αντικατάστασης των συσκευών STOPCOR κάθε τρία χρόνια.
 • Το ετήσιο κόστος συντήρησης της εγκατάστασης μειώνεται ή εκμηδενίζεται εντελώς, αφού πλέον δεν παρουσιάζονται τρυπήματα, διαρροές, κολλημένες βάνες, διαβρωμένα εξαρτήματα κτλ.
 • Γίνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας καθώς σταματούν οι διαρροές ζεστού νερού που απαιτούσε την εκ νέου θέρμανση του φρέσκου νερού που το αναπλήρωνε.
 • Καθώς σταματούν οι διαρροές και παύει η συνεχής προσθήκη φρέσκου νερού, παύουν επίσης να προστίθενται συνεχώς νέες ποσότητες αλάτων και οξυγόνου, οι οποίες έκαναν ακόμα μεγαλύτερη ζημιά στο κύκλωμα.
 • Οι βάνες πλέον στεγανοποιούν άριστα και δεν στάζουν και μπορούν να κλείσουν καλά όποτε χρειάζεται να γίνει μία τοπική επισκευή, και  έτσι δεν χρειάζεται οι τεχνίτες να αδειάζουν ολόκληρο το κύκλωμα από το νερό. Αυτό σημαίνει ότι δεν χάνεται χρόνος και η επισκευή γίνεται πολύ πιο εύκολη, και επιπλέον δεν μπαίνει φρέσκο νερό στο κύκλωμα για να μεταφέρει σε αυτό νέες επιβλαβείς ποσότητες αλάτων και οξυγόνου.
 • Με τον έλεγχο του φαινομένου της ηλεκτρόλυσης και τη διοχέτευσή του στη θυσιαζόμενη μάζα των συσκευών και του υγρού καθοδικής προστασίας, παύουν να παράγονται οξείδια και ρινίσματα μετάλλων, και έτσι αποφεύγεται η επικάθιση λασπώδους μούργας στο λέβητα και στα σώματα, που με αυτόν τον τρόπο διατηρούν σε υψηλά επίπεδα τη θερμαντική απόδοσή τους και έτσι δεν γίνεται σπατάλη καυσίμου και το κόστος της θέρμανσης δεν αυξάνεται. Συμπληρωματική λύση σε αυτό το πρόβλημα θα βρείτε στη σελίδα HEIFI TOP & FERROCLEAN, που παρουσιάζει τα ομώνυμα φίλτρα και εξαερωτές κυκλωμάτων θέρμανσης.
 • Επίσης, παύουν να παράγονται αέρια μέσα στο κύκλωμα και έτσι δεν μειώνεται η απόδοση και δεν αυξάνεται το κόστος της θέρμανσης. Επίσης, η πίεση στο δίκτυο δεν αυξάνεται υπερβολικά και αποφεύγονται πιθανές ζημιές σε περιοχές που έχουν αδυνατίσει λόγω της διάβρωσης. Συμπληρωματική λύση και σε αυτό το πρόβλημα δίνουν τα φίλτρα και εξαερωτές κυκλωμάτων θέρμανης HEIFI TOP & FERROCLEAN.
 • Η αγωγιμότητα του νερού παραμένει σε χαμηλά επίπεδα χάρη στην απουσία των μεταλλικών στοιχείων και των οξειδίων που παράγονταν από τη διάβρωση των μετάλλων αλλά και χάρη στη μη συνεχή προσθήκη νέων αλάτων, αφού, οι διαρροές έχουν σταματήσει και άρα δεν γίνεται πλέον συνεχής προσθήκη φρέσκου νερού. Έτσι, εκλείπει ένας ακόμα παράγοντας που ενέτεινε το φαινόμενο της ηλεκτρόλυσης με εκθετική πρόοδο με την πάροδο του χρόνου και ο οποίος ήταν αιτία για να γίνονται όλο και πιο συχνές οι ζημιές.
Μοιράσου το στα social media