Συντήρηση δικτύων διακίνησης υγρών

Α. Το πρόβληµα της φθοράς των εγκαταστάσεων διακίνησης νερού και άλλων υγρών.

Έχει παρατηρηθεί ότι πολλές πανάκριβες εγκαταστάσεις διακίνησης νερού και άλλων υγρών σε βιοµηχανίες,κτίρια, ξενοδοχεία, νοσοκοµεία, δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης, κατοικίες κτλ. είναι λίγο έως καθόλου προστατευµένες από φθορές οι οποίες οφείλονται:

 1. στις επικαθίσεις αλάτων και άλλων φερτών ή ιζηµατοειδών υλών,
 2. στην εσωτερική οξείδωση που προκαλείται από το διακινούµενο ή αποθηκευµένο υγρό,
 3. στην εξωτερική οξείδωση εξαιτίας της υγρασίας και άλλων συστατικών του αέρα,
 4. στην ηλεκτρολυτική διάβρωση που ενισχύεται από διάφορες αιτίες,
 5. στο υδραυλικό πλήγµα εξαιτίας απότοµης διακοπής ή έναρξης της ροής του υγρού,
 6. στο πάγωμα του νερού που διαστέλλεται και προκαλεί θραύση στην εγκατάσταση,
 7. σε διάφορες άλλες φυσικές ή χημικές αιτίες.

Δείτε στις αντίστοιχες ενότητες του Αριστερού Μενού τους τρόπους εξουδετέρωσης των πιο πάνω αιτιών που προξενούν φθορές στις υδραυλικές εγκαταστάσεις.

B. Οι επενδύσεις που αφορούν πρόληψη αξίζουν, γιατί αποσβένονται γρήγορα.

Για την προστασία των εγκαταστάσεων διακίνησης υγρών η Smart Technical Solutions προτείνει δοκιµασµένες καινοτοµικές και οικολογικές τεχνολογικές λύσεις µε πολύ χαµηλό κόστος συγκριτικά µε το κόστος των προστατευόµενων εγκαταστάσεων και των προβληµάτων που προκαλούν οι φθορές τους. Συγκεκριµένα, για να υπολογίσει κανείς το χρόνο απόσβεσης µιας επένδυσης που προτείνεται για λόγους πρόληψης, πρέπει απαραίτητα να συνυπολογίσει όλους τους πιο κάτω παράγοντες:

 1. Κόστος αγοράς και παράταση ζωής προστατευόµενων δικτύων και µηχανηµάτων.
 2. Κόστος υλικών συντήρησης που εξοικονοµείται χάρη στη λύση που προτείνεται.
 3. Κόστος εργατοωρών που απαιτούνται για τη συντήρηση.
 4. Φθορά που προκαλείται στις εγκαταστάσεις µε τη συντήρηση (π.χ. µε το χηµικό καθαρισµό).
 5. Κόστος αναλωσίµων που θα εξοικονοµηθεί µε την κατάργηση άλλων µεθόδων προληπτικής συντήρησης (π.χ. χηµικά βελτιωτικά νερού) σε περίπτωση που θα εφαρµοστεί η προτεινόµενη λύση.
 6. Κόστος χρήµατος (τόκοι συν κόστος ευκαιρίας) που προκύπτει από τη δέσµευση χρηµάτων για την κάλυψη των πιο πάνω εξόδων.
 7. ∆ιοικητικό κόστος για την προµήθεια υλικών συντήρησης και το συντονισµό των εργασιών.
 8. Επιπτώσεις στην υγεία των συντηρητών (π.χ. µε το χηµικό καθαρισµό).
 9. Επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών (π.χ. για πόσιµο νερό ή υγρά τρόφιµα), όταν το δίκτυο είναι φθαρµένο.
 10. Ζηµιά που προκαλεί η µη διαθεσιµότητα των εγκαταστάσεων (που σηµαίνει προσωρινή διακοπή της παραγωγής προϊόντος ή της παροχής υπηρεσιών) εξαιτίας:
  i. βλάβης σε ώρες αιχµής,
  ii. αναγκαστικής διακοπής της λειτουργίας τους για καθαρισµό και συντήρηση,
  iii. χρόνου που απαιτείται για την αντικατάστασή τους λόγω πρόωρης καταστροφής τους.
 11. Κόστος ευκαιρίας εξαιτίας της επείγουσας αφιέρωσης πολύτιµου χρόνου σηµαντικών στελεχών της επιχείρησης µε ξαφνικές βλάβες, που τα αποσπά από άλλες πιο σηµαντικές εργασίες.
 12. Εξασφάλιση σταθερά υψηλής ποιότητας παραγόµενου προϊόντος ή προσφερόµενων υπηρεσιών στους πελάτες – διασφάλιση της αξιόπιστης εικόνας της επιχείρησης στην αγορά.
 13. Οικολογικές επιπτώσεις µιας φθαρµένης εγκατάστασης.
 14. Ζητήµατα ασφάλειας που προκύπτουν από µία φθαρµένη υδραυλική εγκατάσταση (π.χ. διαρροές εύφλεκτων ή τοξικών υλών, υπερθέρµανση εξαιτίας αλάτων σε ατµολέβητες κτλ.)

Γ. Οι λύσεις της Smart Technical Solutions και τα πλεονεκτήµατά τους.

Στις περισσότερες περιπτώσεις η αξιολόγηση ενός και µόνο από τους πιο πάνω παράγοντες αρκεί για να αποδειχθεί ότι η επένδυση σε θέµατα πρόληψης συµφέρει. Παρόλα αυτά πολλές φορές υπάρχει αναβλητικότητα (η οποία συχνά οφείλεται σε ασήµαντους λόγους), όταν πρόκειται για θέµατα πρόληψης. Η Smart Technical Solutions µε τη διαρκή ενηµέρωση της αγοράς επιδιώκει την καλλιέργεια της νοοτροπίας ότι η πρόληψη είναι σηµαντική και ότι αξίζει κανείς να επενδύει σε αυτήν έγκαιρα.

Στις ενότητες που βλέπετε στο Αριστερό Μενού θα βρείτε ορισµένες πραγµατικά αξιόλογες προτάσεις πρόληψης, που χαρακτηρίζονται από:

 1. Χαμηλό κόστος αγοράς.
 2. Εύκολη εγκατάσταση, απλή λειτουργία που δεν απαιτεί εξειδικευµένες γνώσεις.
 3. Χαµηλό έως µηδενικό κόστος επίβλεψης, συντήρησης, επισκευών, λειτουργίας και αναλωσίµων.
 4. Αξιοπιστία και αποτελεσµατικότητα.
 5. Μεγάλη έως απεριόριστη διάρκεια ζωής.
 6. Κατάργηση (ή συµπλήρωση) άλλων δαπανηρών και πολύπλοκων µεθόδων πρόληψης.
 7. Φιλικότητα προς το περιβάλλον και την υγεία των ενοίκων ή των εργαζοµένων και των πελατών, εφόσον πρόκειται για επαγγελματικούς χώρους.
Μοιράσου το στα social media